Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

"Гуманітарний журнал" № 1-2 за 2011 рік

Зміст


А.Г. БОЛЕБРУХ

ИСТОРИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: К СПЕЦИФИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕЦЕПЦИИ

О.П. РЕЄНТ

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ТА УКРАЇНА: ПОЛІТИЧНІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ Й ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ

І.О. КОЧЕРГІН

ДО ПИТАННЯ ПРО ЄДНІСТЬ ДВОРЯНСЬКОЇ ВЕРСТВИ (НА ПРИКЛАДІ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО ДВОРЯНСТВА)

В.В. МОРОЗОВ

ДВОРЯНСТВО ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ І ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

AGNIESZKA KARPIСSKA

THE SYSTEM OF EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF LABOUR MARKET – POLISH CASE

М.А. СЛОБОДЯНЮК

РУХ ОПОРУ В УКРАЇНІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

С.Ш. АЙТОВ

ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОГЛЯДНИХ І МЕНТАЛЬНИХ ПРОТИРІЧ КУЛЬТУРНИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО І НЕОБМЕЖЕНОГО САМОДЕРЖАВСТВА: ІСТОРИЧНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ТА СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТИ

В.Г. БОНДАРЕНКО

ВІЛЬНОКОЗАЦЬКІ ФОРМУВАННЯ ТА РОСІЙСЬКА АРМІЯ ГЕНЕРАЛА П. ВРАНГЕЛЯ У ВЕРЕСНІ-ЛИСТОПАДІ 1920 Р.

В.П. ГАНЗУЛЕНКО

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ГРОМАД РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В 20-30-ТІ РР. ХХ СТ.

І.А. ЄРЕМЄЄВА

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОФСПІЛКОВОЇ РЕФОРМИ КОНСЕРВАТИВНОГО КАБІНЕТУ Е. ХІТА (1970-1974 РР.)

В.С. ВОЛОНИЦЬ

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРЕКІВ-КУПЦІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У ХVІІ-ХІХ СТ. В РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

О.С. ДВУРЕЧЕНСЬКА

КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД: ЗАСНУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

О.С.БАБІЧЕВА

ПРОБЛЕМА НЕЛЕГАЛЬНОГО ПОСТАЧАННЯ В РОСІЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНІЙ УКРАЇНІ В 1917 Р.

О.М.ПРИЙМАК

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКЕ ЧИНОВНИЦТВО ТА СЕЛЯНСТВО В РЕГІОНАЛЬНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПОЛІ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТЬ

О.Л. ЛЕВІН, Ю.В. БЕРЕСТЕНЬ

МЕНОНІТСЬКІ КОЛОНІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПІДНЕСЕННЯ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (СІЧЕНЬ – ГРУДЕНЬ1905 Р.)

М.В. БЄЛІКОВА (РОМАНЮК)

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ У МЕНОНІТСЬКІЙ РОДИНІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ПРАКТИКА ХІХ СТ.

І. ШЕВЧЕНКО

І. ЄЛІНОВ – ІСТОРИК, КРАЄЗНАВЕЦЬ, АРХЕОЛОГ

К.В. МІНАКОВА

ІНТЕГРАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ПО ЗОРУ ДО КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА КРАЮ НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

А.М. БІЛОКІНЬ

МАЛОВІДОМІ ФАКТИ З ІСТОРІЇ ПІКІНЕРСЬКОГО ПОВСТАННЯ НА ПРИОРІЛЛІ У 1769 – 1770 РОКАХ

Л.М. ЛУЧКА

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ У БІБЛІОТЕКАХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОРЕВОЛЮЦІЙНОГО КАТЕРИНОСЛАВА

Н.О. МОРОЗ

ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ (ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ)

Є.М. ЛУНЯК

КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ЗЕМСЬКА УПРАВА В СВІТЛІ БІОГРАФІЙ РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ І.О. КОЧЕРГІНА ЗЕМСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ (ПЕРСОНО-ЛОГІЧНИЙ ВИМІР): МОНОГРАФІЯ. – Д.: ГЕРДА, 2011. – 216 С. – (СЕРІЯ «DNIPRO-VIANA»)

О.І. ЖУРБА

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ КАРТИНИ СУЧАСНОЇ ДОБИ РЕЦЕНЗІЯ НА КН.: БОРОДІН Є.І. ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ (1991 – 2004 РР.) : МОНОГРАФІЯ. – Д. : ПОРОГИ, 2008. – 429 С.

© 2006-2021 Інформація про сайт