Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

"Гуманітарний журнал" № 2-3 за 2012 рік

Зміст


В.О.ВАСИЛЕНКО

ВЗАЄМИНИ МІЖ ЛИТОВСЬКИМ І ТВЕРСЬКИМ ВЕЛИКИМИ КНЯЗІВСТВАМИ В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ІСТОРІОГРАФІЯХ ХІХ-ХХ СТ.

І.О. КОЧЕРГІН

ДВОРЯНСЬКИЙ РІД БАНТИШІВ В ІСТОРІЇ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ

Р.Ю. ВАСЬКОВСЬКИЙ

КОЛИ БУЛО СТВОРЕНО ДИРЕКТОРІЮ УНР

В. В. ІВАНЕНКО, В. Д. МИРОНЧУК

ПРОФЕСОР В. В. КРУТІКОВ: «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» ДОБА БІОГРАФІЇ ВЧЕНОГО, ПЕДАГОГА, ЛЮДИНИ (1966–1981 РР.)

Д. В.АРХІРЕЙСЬКИЙ

СПІВПРАЦЯ РАДЯНСЬКИХ МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІВ ВУНК-ДПУ У 1920-Х РОКАХ

Р.О. ДОВГАНЕНКО

ПОЛІТИЧНА ОСВІТА ТА ПРОПАГАНДА ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ РОБІТНИКІВ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР.

К. М. КОЛЕСНИКОВ

МИТНІ ВІДНОСИНИ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї РИМСЬКОЇ ДОБИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

В.В.ЛИКОВА

МАТЕРІАЛИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНИХ СЕЛЯН ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

С.Ш.АЙТОВ

ІСТОРИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ЦІВІЛІЗАЦІЙ

В. В. ГРИБОВСЬКИЙ

ВІЙСЬКОВА СИСТЕМА НОГАЙСЬКОЇ ОРДИ ТА ЇЇ РЕСТИТУТИ У ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ НОГАЙЦІВ

Н.А. ПЕЧЕНІНА

РЕАБІЛІТАЦІЯ 1950-Х РОКІВ В УКРАЇНІ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

О.О. ПОПЛАВСЬКИЙ

РАДЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЯК ЗНАРЯДДЯ ЦЕНТРАЛІСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ БІЛЬШОВИКІВ НА ПОЧАТКУ 1918 Р.

В.В. МОРОЗОВ

ВНЕСОК ДВОРЯНСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РОЗВИТОК ОСВІТИ ТА ШКІЛЬНИЦТВА ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ

С.О.ТЕЛЮПА

СТУДІЇ ПАВЛА РЯБКОВА З ІСТОРІЇ ПРОМИСЛІВ НАСЕЛЕННЯ ПРИДНІПРОВ’Я

С.В.АБРОСИМОВА, Ю.А.МИЦИК, I.IO.ТАРАСЕНКО

МАТЕРІАЛИ ВІДДІЛУ РУКОПИСІВ ДШПРОПЕТРОВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

О. Ф. НІКІЛЄВ

«ТРИДЦЯТИТИСЯЧНИКИ»: ДО ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ В ОРАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОМУ ЗМІЦНЕННІ КОЛГОСПІВ

Л.С.ПОДЛЕСНАЯ, С.К.ДУБ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

М. ГАЛАЙ

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В СФЕРІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У 1932 – 1939 РОКАХ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ВОЄВОДСТВА)

К.В.КУПЧЕНКО

ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

А.Г. АЛЕКСАХА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН. ПРОГРЕССОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)

І.В.АГІЄНКО, В.Т.БРИТАН, О.Ю.ВИСОЦЬКИЙ, Л.М.КЛІМАШЕВСЬКИЙ, О.В.МИХАЙЛЮК, Л.С.ПІДЛІСНА, О.М.РЕШЕТІЛОВА, А.В.САВИЧ

НАРИС ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

Н.О.МОРОЗ

РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

С.П. ЗИМНИЦЬКА

ПОСТАТЬ КОРОЛЯ МІХАЛА КОРИБУТА ВИШНЕВЕЦЬКОГО У ЗАГАЛЬНИХ КУРСАХ З ІСТОРІЇ ПОЛЬЩІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

В. Ю. МЕДЯНИК

М. Ф. ФОН ДІТМАР – ЯСКРАВИЙ ПРЕДСТАВНИК ГІРНИЧОПРОМИС-ЛОВОЇ БУРЖУАЗІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

ДМИТРО КОЛІСНИК, ІГОР КОЧЕРГІН

УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА В ПОЛЬЩІ У МІЖВОЄННИЙ, ВОЄННИЙ І ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДИ РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ: DROZD ROMAN, HALCZAK BOGDAN. DZIEJE UKRAINCOW W POLSCE W LATACH 1921-1989. – WARSZAWA, 2010. – 237

© 2006-2021 Інформація про сайт