Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

"Гуманітарний журнал" № 1 за 2012 рік

Зміст


ВАСИЛЕНКО В. О.

ФОРМУВАННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПАНІВ-РАДИ І СЕЙМУ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ІСТОРІОГРАФІЯХ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ

КОЛІСНИК Д. В.

ПОДІЇ В КАРПАТСЬКІЙ УКРАЇНІ (1939 Р.) В ОЦІНЦІ ГЕТЬМАНСЬКОГО РУХУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ «НАЦІЯ В ПОХОДІ»)

КОЧЕРГІН І. О.

ДВОРЯНСТВО У ЗЕМСТВІ: ПРИВІЛЕЙОВАНА ГРУПА ЧИ ОРГАНІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ ВСЕСТАНОВОЇ ІНСТИТУЦІЇ

АРХІРЕЙСЬКИЙ Д. В.

ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОЇ МОНОПОЛІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ДОБИ «ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ» ТА ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО НЕПУ (В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ РАДЯНСЬКОЇ МИТНО-ТАРИФНОЇ СПРАВИ)

БУШИН В. С.

КАТЕРИНОСЛАВЦІ В БІЛІЙ АРМІЇ

МОЛДАВСЬКА Т. І.

КАДРОВИЙ СКЛАД ВИКОНАВЧО-УПРАВЛІНСЬКИХ СТРУКТУР ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1948–1990 РР

АЛЕКСАХА А. Г.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН. ПРОГРЕССОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПОЛІЩУК О. В.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В КРИМУ НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР

БРИТАН В. Т., ВАТЧЕНКО Л. Г., КЛИМАШЕВСКИЙ Л. М.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОМ БАССЕЙНЕ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

СВІТЛЕНКО С. І.

СЛОВО ПРО ПРОФЕСОРА В.В. КРУТІКОВА

ФІЛОРЕТОВА Л. М., КІЯН О. І.

ВИКЛАДАЦЬКА Й НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА В. В. КРУТІКОВА В КІРОВОГРАДСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1981-1998 РР.)

ШЛЯХОВ О. Б.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВАЖКОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ЗВОРОТНИЙ БІК «ВЕЛИКОГО СТРИБКА»

ВИСОЦЬКИЙ О. Ю.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЛЕГІТИМАЦІЇ ВЛАДИ СУБ’ЄКТАМИ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

БУРЯЧЕНКО С. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ М.КОСТОМАРОВА З ІСТОРІЇ ВЗАЄМИН УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ТА УРЯДУ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1590-Х – СЕРЕДИНИ 1620-Х РР

НЕДРЯ К. М.

КАТЕРИНОСЛАВЦІ У ВОЛОДИМИРСЬКІЙ ВЧЕНІЙ АРХІВНІЙ КОМІСІЇ

БІЛОКІНЬ А. М.

Т. Г. ШЕВЧЕНКО НА ПРИОРІЛЛІ

МАТВЄЄВ А. Ю.

ДОКУМЕНТИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ «ПОЛІТИКИ ЛІКВІДАЦІЇ КУРКУЛЬСТВА ЯК КЛАСУ» НА ПОДІЛЛІ ТА ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ВОЛИНІ (СІЧЕНЬ – БЕРЕЗЕНЬ 1930 Р.)

ПАХОМЕНКОВ Ю .Г.

ВІД «ВСЕРОСІЙСЬКОГО СЕЛЯНСЬКОГО СОЮЗУ» ДО «СЕЛЯНСЬКОЇ СПІЛКИ»: БОРОТЬБА ЗА ВПЛИВИ НА СЕЛЯНСТВО КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ В 1917 Р

© 2006-2021 Інформація про сайт