Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ НГУ

Завдання викладача Первий Г.Л.

 • Теми есе з історії українського суспільства
 • Хронологічний мінімум
 • Тестові завдання для контрольних заходів з навчальної дисципліни "Історія України" (для студентів І курсу) / І.О. Кочергін, Г.Л. Первий, B.I. Федорова, Ю.М. Чекушина, Н.В. Ченцова. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 39 с.
 • Питання для колоквіуму
 • Питання до модульного лекційного контролю та модульного контролю семінарських занять_I рівня
 • Питання до модульного лекційного контролю та модульного контролю семінарських занять_II рівня

 • Рекомендовані підручники

 • Історія України. Навчальний посібник / Бойко О.Д. - К.: Академвидав, 2006.- 686 c.
 • Мирончук В.Д., Ігошкін Г.С. Історія України /Навчальний посібник / 2-ге вид., випр. - К: МАУП, 2002. - 328 с.
 • Історія України: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Світлична В.В. - 4-те вид. - К. : Каравела, 2006. - 400 с.
 • © 2006-2021 Інформація про сайт