Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg
Ватченко Лариса Григорівна

Основні праці/публікації:

Науково-дослідницька робота:

1. Ватченко Л.Г., Лебідь Л.В. Вдосконалення самостійної роботи - інструмент адаптації студента до освітньої діяльності: Гуманітарний журнал, 2007, № 3-4 (35-36), с.233-234.

2. Ватченко Л.Г. Освіта і виробництво: час працювати разом. Тези до III Міжнародної конференції «Стратегия качества в промышленности и образовании» - Варна, Болгарія. 2007. Т.2. стор. 705-708.

3. Ватченко Л.Г., Рожков О.Д. Кваліметрія діяльності ВНЗ - проблеми , шляхи вирішення, - Теорія і практика металургії. Науково-технічний журнал. 2008, № 4, стор. 69-74.

4. Ватченко Л.Г., Лебідь Л.В. Проблеми гармонізації традиційних методів навчання та сучасних інформаційно-технічних засобів: Проблеми забезпечення неперервності та наступності процесу формування смисложиттєвих цінностей на різних рівнях вітчизняної системи освіти / Матеріали третіх Всеукраїнських читань ... Дн-ськ, 2009, вид-во НГУ, с. 145.

5. Приходько В.В., Ватченко Л.Г. Педагогічна технологія породження, розгортання і збереження навчальної діяльності студентів: Гуманітарний журнал. 2010, № 3-4, с. 119.

6. Ватченко Л.Г. Значення довідкової літератури у формуванні професійної компетенції: Гуманітарний вимір сучасної освіти: методологія та педагогічні технології (матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, Дн-ськ, НГУ, 2010.

7. Ватченко Л.Г. Особливості нормування освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Гуманітарний вимір сучасної освіти: методологія та педагогічні технології (матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, Дн-ськ, НГУ, 2011, с. 132-134.

8. Иващенко В.П., Ясев А.Г., Бровкин В.Л., Ватченко Л.Г. Мониторинг остаточных знаний студентов: Проблеми, розробка галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: зб. тез докладів наук.-метод. конф., 12-13 травня 2011 р., м. Дн-ськ. -Д.: НГУ, 2011, с. 13-15.

9. Ватченко, Л.Г., Величко, О.Г., Корогод, Н.П. Трансфер технологій як необхідна складова міжнародної наукової співпраці університетів. // Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова інноваційного розвитку вищої школи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 6-18 травня 2013 року). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.31-32.

10. В.Т.Британ, Л.Г.Ватченко Взаимосвязь высшей школы, науки и производства: исторический опыт и новые реалии. // Освіта і наука в Україні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 21-22 червня 2013 р., м.Дніпропетровськ. Частина 1. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – С. 3-5.

11. В.П.Иващенко, А.Г. Ясев, В.Л.Бровкин, Л.Г.Ватченко Повышение объективности при измерении знаний студентов. // Сборник материалов IX Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария) издан в трех томах. Второй том сборника содержит 201 доклад (тезисы), поступившие в оргкомитет и принятые к опубликованию. – Т.2. – С.239-241.

12. В.П.Иващенко, Л.Г.Ватченко, І.А.Побочий На шляху до оптимальних форм організації навчання. // Сборник материалов IX Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария) издан в трех томах. Второй том сборника содержит 201 доклад (тезисы), поступившие в оргкомитет и принятые к опубликованию. – Т.2. – С.241-244.

Навчально-методична робота:

1. Завдання для контролю знань студентів І курсу з заходів з навчальної дисципліни «Історія України». Упоряди. В. О.Василенко, Л. Г. Ватченко, І. О. Кочергін, Г. Л.Первий, В. І. Федорова, Ю. М. Чекушина – Д.: РВК НГУ, 2011. –15 с.

2. Тестові завдання для контрольних заходів з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів І курсу. Л. Г. Ватченко, І. О. Кочергін, Г. Л.Первий, В. І. Федорова, Ю. М. Чекушина – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 39 с.

3. Варіанти контрольних робіт, плани семінарських занять та запитання до іспиту з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів I курсу ІЗДО / В.О. Василенко, Л.Г. Ватченко, І.О. Кочергін, Г.Л. Первий, В.І. Федорова, Ю.М. Чекушина; кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ «НГУ» – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 12 с.

4. Чекушина Ю.М., Василенко В.О., Ватченко Л.Г. та ін. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів І курсу з навчальної дисципліни «Історія України»: Методична розробка. – Д.: НГУ, 2008. – 22 с.
Розкажи друзям:

© 2006-2021 Інформація про сайт