Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg
Мосьондз Марина Володимирівна

Основні праці/публікації:

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Мосьондз М.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «Соціальна інтеграція» у соціологічній дослідницькій парадигмі / М.В. Мосьондз // Грані. – 2008. – № 2. – С.136-139.

2. Мосьондз М.В. Життєві стратегії як механізм соціальної інтеграції молоді / М.В. Мосьондз // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. Випуск 51. – Запоріжжя. Класичний приватний університет. – 2011. – С.247-254.

3. Мосьондз М.В. Проблеми соціальної інтеграції української молоді в умовах трансформації суспільства / М.В. Мосьондз // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Серія «Соціологія». – ДонДУУ. – 2012. – С.238-246.

4. Колісник Л.О., Мосьондз М.В. Проблеми функціонування міжнародної академічної мобільності в українських реаліях / Л.О. Колісник, М.В. Мосьондз // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Том 1. – Випуск 10. – С.49-55.

Статті в наукових виданнях:

1. Мосьондз М.В. Ідентифікаційні стратегії в субкультурі студентської молоді / М.В. Мосьондз // Матеріали 5-тої Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир. – 2007. – С.83-84.

2. Мосьондз М.В. К вопросу изучения проблем интеграции молодежи в профессиональную структуру общества / М.В. Мосьондз // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали 6-тої Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир. – 2008. – С.52-54.

3. Мосьондз М.В. Молодежная субкультура как объект социологического исследования / М.В. Мосьондз Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-тьої Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. – Харків. – 2002. – С.63-64.

4. Мосьондз М.В. Соціальне виключення: до питання інтерпретації поняття / М.В. Мосьондз // Матеріали 8-тої Міжнародної науково-практичної конференції. «Наука і освіта – 2002» – Том 4. Історія та соціологія. – Дніпропетровськ – Житомир - Донецьк. – 2008. – С.53-55.

5. Мосьондз М.В. К вопросу исследования молодежных субкультур: социологический аспект / М.В. Мосьондз // Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. Матеріали 18-ої Міжнародної науково-практичної конференції. –Том 1. – Дніпропетровськ. – 2010. – С.90-91.

6. Мосьондз М.В. Специфика студенческого предпринимательского потенциала, как основа инновационного развития Украины / М.В. Мосьондз // II Байкальский молодежный форум «Молодая семья – стратегический ресурс России». – Улан-Удэ. Издательство Бурятского государственного университета. – 2011. – С.199-210.

7. Колісник Л.О., Мосьондз М.В. Определение качественных критериев рейтингового оценивания научно-педагогической деятельности преподавателей вузов / Л.О. Колісник, М.В. Мосьондз // Вопросы качества образования в Беларуси, России, Украине: сб. науч. статей / сост. и ред. М.И.Вишневский. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2010. – 272 с.

8. Мосьондз М.В. Особливості моделі конструювання інтеграційних практик сучасної молоді. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол. : О.Л. Скідін (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 55. – С. 62–67.

9. Колісник Л. О., Мосьондз М. В. Ефективність природоохоронної діяльності на гірничих підприємствах: соціологічний аспект аналізу. «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». Матер. III всеукр, наук. конфер. з міжнар.участю. (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч.5. – С.169-171.

Звіти ГП:

1. Пушкін В.Ю., Колісник Л.О., Мосьондз М.В. Внутрішнє оцінювання діяльності підрозділів та викладачів вищого навчального закладу / В.Ю. Пушкін, Л.О. Колісник, М.В. Мосьондз / Звіт про науково-дослідну роботу. – 2011. – 270 с.

2. Пушкін В.Ю., Колісник Л.О., Мосьондз М.В. Наукова розробка технологічних, управлінських рішень, нормативної документації, системи екологічного моніторингу щодо природоохоронної діяльності гірничих підприємств / В.Ю. Пушкін, Л.О. Колісник, М.В. Мосьондз / Проміжний звіт про науково-дослідну роботу. – 2012. – 75 с.

Методичні видання:

1. Методичні вказівки з дисципліни «Соціологія» для студентів всіх спеціальностей. – Д.: НГУ, 2009.

2. Методичні вказівки з дисципліни «Соціологія» для студентів заочної форми навчання. – Д.: НГУ, 2009.

3. Соціологія права. Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.030402 Право / Л.О. Колісник, М.В.Мосьондз. – Д.: НГУ, 2012. – 36 с.

4. Соціологія. Навчальний посібник. Дніпропетровськ, НГУ. – 2008. – 112 с. (у співавторстві).


Розкажи друзям:

© 2006-2021 Інформація про сайт