Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії НТУ Дніпровська політехніка

Галь Богдан Олександрович

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії НТУ "Дніпровська політехніка".

Відповідальний секретар наукового щорічника «Історія і культура Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки», керівник КіноКлубу НТУ "Дніпровська політехніка", керівник науково-методичного семінару кафедри історії та політичної теорії.

Закінчив:

Дніпропетровський державний університет у 1997 р.

Викладає дисципліни:

Історія держави і права України, Політичні системи, Місцеве самоврядування, Політична футурологія, Політична участь, Внутрішня та зовнішня політика США

Сфера наукових інтересів:

Адміністративна історія, політичний аналіз.

Нагороди:

Почесний диплом НГУ, Подяки ректора НГУ.

Основні праці/публікації:

 1. Галь Б.О. «Не уступать ни на один шаг земли!..»: До історії розмежування малоросійських намісництв і Новоросійської губернії (1782-1783 рр.) / Б.О. Галь // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Випуск 5. – Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 2008. – С. 99-129.
 2. Галь Б. Общество и государство: модели развития в постнациональной ситуации [Електронний ресурс] // ДиалогUa.
 3. Галь Б.О. Чернігівська, Полтавська та Харківська губернії середини 30-х рр. ХIХ ст. (за рапортами генерал-губернатора В.В.Левашова) // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 9-10: Patria. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 177-207.
 4. Галь Б. «Большой договор»: необязательное чтение [Електронний ресурс] // ДиалогUa.
 5. Галь Б.О. Таємниця одного адміністратора (Рец. на: Бобкова О.М. А.Я. Фабр: Портрет администратора на фоне епохи / Под ред. и вступ. ст. А.А. Непомнящего. Симферополь, 2007, 312 с. (Библиография крымоведения; Вып. 8)) / Б.О. Галь // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Випуск 6. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – С. 236-240.
 6. Галь Б. Цена газа: формула расчета + политика [Електронний ресурс]
 7. Галь Б. Регионалы выбивают 80 млрд. на выборы / Б. Галь // Вісті Придніпров’я. – 27.10.2009. – С. 3.
 8. Галь Б. Путин и Тимошенко шантажируют Евросоюз [Електронний ресурс] // Вісті Придніпров’я. – 3.11.2009.
 9. Галь Б. «Газовая» мина при плохой правительственной игре [Електронний ресурс] // Вісті Придніпров’я. – 10.11.2009.
 10. Галь Б. Парламентская перезагрузка? [Електронний ресурс] // Вісті Придніпров’я. – 17.11.2009.
 11. Галь Б. Страсти по Макиавелли, или Государство в «повестке дня-2010» [Електронний ресурс] // ДиалогUa.
 12. Галь Б. Газ не попал на выборы [Електронний ресурс] // Вісті Придніпров’я. – 11.02.2010.
 13. Галь Б.О. Час «Підсумків імперій» (Рец. на: Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження. К.: Критика, 2009) / Б.О. Галь // Гуманітарний журнал. – 2008. – № 1-2. – С. 136-140.
 14. Галь Б.О. До історії створення другої Малоросійської колегії // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2008. – Вип.3.– С. 73 – 83.
 15. Галь Б.А. «Письмо из Сатурна» (1772): У истоков отечественной фантастической традиции / Б.А. Галь // Дніпропетровський історико-археографічний збірник / За ред. О.І. Журби. – Дніпропетровськ: «Ліра», 2009. – Вип. 3. На пошану професора Анатолія Григоровича Болебруха. – С. 154-160.
 16. Галь Б.О. Джерела до історії сенаторських ревізій лівобережних губерній кінця ХVIII – початку ХIХ ст. / Б.О. Галь // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Теорія. Методика. Практика: [міжвуз. зб. наук. праць] / ред. кол.: А.Г.Болебрух (відп. ред..) [та ін.]. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2009. – Об’єднаний випуск 2009-2010 рр. – С. 276-283.
 17. Галь Б.О. Імперська модернізація: причини провалу / Б.О. Галь // Гуманітарний журнал. – 2009. – № 3-4. – С. 20-27.
 18. Энерготранспортный потенциал Украины: Аналитические комментарии. Вып. 23. Газовое искусство возможного (июль-сентябрь 2009) / Б. Галь, В. Головко, В. Ермоленко. – Днепропетровск-Киев: Центр политического анализа, 2009. – 16 с.
 19. Новая власть Украины: внутренняя структура и динамика. Аналитический доклад / Б. Галь, В. Головко, В. Ермоленко, А. Ижак. – Днепропетровск: Центр политического анализа, 2010. – 24 с.
 20. Галь Б. Идеологемы независимости, или Разбитый пазл [Електронний ресурс] // ДиалогUa.
 21. Галь Б.О. До історії полтавського дворянського пансіону (за матеріалами ДАРФ) / Б.О. Галь // Література та культура Полісся. – Вип. 62: Організації та об’єднання ХIХ-ХХ ст. і їх діячі в регіональному та всеукраїнському контексті / [відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – С. 215-222.
 22. Галь Б.О. «Жадно ловивший все, замечания достойное»: Адміністративні новації «тимчасового» малоросійського генерал-губернатора М.М. Кречетнікова (1790-1793) / Б.О. Галь // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – К.-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – Випуск 4. – С. 236-239.
 23. Галь Б.О. Особливості адміністративного районування межиріччя Орілі і Сули (друга половина ХVIII – початок ХIХ ст.) / Б.О. Галь // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Випуск 8. – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – С. 10-27.
 24. Галь Б.О. Концепція «адміністративна революція»: пізнавальні можливості й обмеження / Б.О. Галь // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Головний редактор В. Смолій; відповідальний редактор І. Колесник. Вип. 5. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010/2011. – С. 193-208.
 25. Галь Б.О. «Модернізація ранньомодерного міста» Лівобережної України у першій половині ХIХ ст. / Б.О. Галь // Гуманітарний журнал. – 2011. – № 3-4. – С. 132-137.
 26. Галь Б.О. Міста-фортеці Лівобережної України на зламі ХVIII-ХIХ ст. / Б.О. Галь // Сіверянський літопис. – 2011. – № 5. – С. 17-26.
 27. Галь Б.О. Модернізація як (р)еволюція / Б.О. Галь // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали міжнародної наукової конференції Івано-Франківськ, 2-3 березня 2012 р. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – С. 91-95.
 28. Галь Б.О. «Строения для самого первого времени нужные»: До історії адміністративної забудови майбутніх повітових центрів на території Ніжинського полку (1781) / Б.О. Галь // Ніжинська старовина. Збірник регіональної історії та пам’яткознавства (серія: «Ніжинознавчі студії», № 9) – 2012. – Випуск 13 (16). – С. 151-171.
 29. Галь Б.О. Глухівське рекрутське депо напередодні Вітчизняної війни 1812 р. / Б.О. Галь // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – К.-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – Випуск 5. – С. 243-247.
 30. Галь Б. Если Каладзе – министр энергетики, то Юрия Бойко лучше назначить министром спорта [Електронний ресурс]
 31. Галь Б.О. «Имел счастие получить Книгу с картинками»: Трансформація образу книги у свідомості полтавського гімназиста 1820-х рр. // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Книга в історії і культурі: [міжвуз. зб. наук. праць] / ред.. кол.: А.Г. Болебрух (відп. ред.) [та ін.]. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – С. 255-270.
 32. Галь Б.О. Ніжинські поліцейські службовці кінця ХVIII – першої половини ХIХ ст. // Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії та пам’яткознавства. (Серія “Ніжинознавчі студії”, № 10): Зб. наук. пр. / Посохов С.І. (гол. ред.), Коваленко О.Б. (заст. гол. ред.), Титова О.М. (заст. гол. ред.), Бойко О.Д., Верба І.В., Верменич Я.В. [та ін.]; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 15 (18). − К.: Центр пам’яткознавства НАН України, 2013. – С. 29-46.
 33. Галь Б.О. «Прожити життя гідно» (до 75-річчя професора Віктора Юхимовича Пушкіна) // Грані. – 2013. – № 1 (93). – С. 150-151.
 34. Галь Б.О. Комплектація кадрів городничих Малоросійської губернії // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – К.-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – Випуск 5. – С. 308-316.
 35. Галь Б. Волшебница с улицы Гончара / 3 любов'ю до жінки Літературно-публіцистичне видання.— Дніпропетровськ:ТОВ «ЛізуновІІрес», 2013. – С.136-139.
 36. Галь Б.О. Сенаторська ревізія Новгород-Сіверського намісництва 1785 р. // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – К.-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – Випуск 8. – С. 166-174
 37. Галь Б.А. Геоконцепт «Малороссия» на ментальных картах ХVIII – первой половины ХIХ в. // Имя народа: Украина и ее население в официальных и научных терминах, публицистике и литературе: Сборник статей. – М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2016. – С. 8-28
 38. Галь Б.О. Глухівська пожежа 1784 р. у свідченнях очевидців та потерпілих // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – К.-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. – Випуск 9. – С. 283-291
 39. Галь Б.О. Організація окремої поліції в містах лівобережних губерній (1858-1863) // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – Глухів-Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – Випуск 10. – С. 255-263
 40. Галь Б. Реорганизация полиции на Левобережной Украине: от чиновничьего замысла – к императорской воле (1764-1768) // Quaestio Rossica. - 2018. - Т.6. - № 2. - С.403-419 (індексується в Scopus та Web of Science)
 41. Галь Б., Зєнкін М., Єгорова О. Міжнародне співробітництво в освіті: досвід спільних гуманітарних проектів у політехнічному університеті // Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості: XIII міжнародна конференція (23-24 листопада 2017 р.): зб. наук. праць. – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – №3. – С. 26-27
 42. Галь Б., Головко В. Украина: внутриполитическая борьба за Китай
 43. Галь Б., Головко В. Китайское будущее «Мотор Сичи»
 44. Галь Б., Головко В. Россия-Китай: [военно-техническое] сотрудничество
 45. Галь Б., Головко В. Россия-Китай: трудности перевода
 46. Галь Б.О. Пожежні команди в містах лівобережних губерній наприкінці ХVIII – у першій половині ХIХ ст. // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – Глухів-Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019. – Випуск 12. – С. 191-197
 47. Галь Б. Исправник у постели: Замужество через суд в среде малороссийского чиновничества конца ХVIII века // Философия. Журнал Высшей школы экономики. – 2019. – Т. III, № 2. – С. 49-78
 48. Галь Б.О. «Не без крайней нужды»: Розміщення глухівських управлінських закладів після пожежі 1784 р. // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – Глухів-Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2020. – Випуск 13.

Участь у конференціях:

 • 7-9 жовтня 2010, м.Ялта. Міжнародна науково-практична конференція «На перетині української та польської історії і літератури: націєтворчий контекст кінця ХІХ - початку ХХ століття».
 • 21-22 жовтня 2010, м.Ніжин. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. VI Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: регіональний вимір».
 • 18-19 березня 2011, м.Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара. IV Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам'яті професора Миколи Павловича Ковальського.
 • 25 березня 2011, м.Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». 10-та Регіональна краєзнавча конференція «Придніпров'я давнє та недавнє».
 • 23 травня 2011, м.Київ, Українське товариство охорони пам'яток історії і культури. реті Всеукраїнські Зарембівські наукові читання «Українське пам'яткознавство: сучасні проблеми та тенденції», присвячені 20-річчю Центру пам'яткознавства НАН України і УТОПІК.
 • 1-3 червня 2011, м.Глухів, Глухівський національний заповідник. Десята науково-практична конференція «Сіверщина в історії України».
 • 14 червня 2011, м.Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Міжвузівський науковий семінар присвячений 75-літтю д.і.н. Крутікова В.В. на тему: «Регіональне підприємництво в Україні».
 • 20-21 жовтня 2011, м.Київ, Інститут історії України Національної Академії наук України. 5-й методологічний семінар «Поворот до матеріального»: «Нові горизонти історичної науки».
 • 2-3 березня 2012, м.Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. IV Всеукраїнська наукова конфернеція з міжнародною участю «Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст» (у рамках теми: «Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави»).
 • 26 квітня 2012, м.Дніпропетровськ, ДДУВС. Науково-практична конференція «Проблеми формування громадського суспільства в Україні».
 • 27 квітня 2012, м.Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми патріотичного виховання молоді Придніпров’я».
 • 18 травня 2012, м.Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини та інтеграційні проекти на пострадянському просторі».
 • 26-28 вересня 2012, м.Ніжин - м. Батурин, Ніжинський краєзнавчий музей. ІІ Спаські читання міжнародні наукові читання, присвячені 115-річчю від дня народження Ф.Г. Спаського.
 • 3-4 жовтня 2012, Крим, Алупка, Воронцовський палац. ХІІІ Крымские Международные Воронцовские научные чтения «Воронцовы и русское дворянство: между западом и востоком» ХІ Крымские научные чтения «Мир усадебной культуры».
 • 20 листопада, м. Київ, Інститут історії України, VI методологічний семінар «Ментальні мапи як інструментарій історика».
 • 25-27 травня 2016, м.Глухів, 15 Науково-практична конференція «Сіверщина в історії України».
 • 4 квітня 2017, м.Дніпро, Науково-практична конференція «Півтора століття поступу: місцеве самоврядування Катеринослава-Дніпра від доби Олександра Поля до сьогодення».
 • 31 травня – 2 червня 2017, м.Глухів, 16 Науково-практична конференція «Сіверщина в історії України».
 • 29-31 травня 2019, м.Глухів, 18 Науково-практична конференція «Сіверщина в історії України».

Контакти: пр. Д.Яворницького, 19, корп. 1, кімн. 63

Телефон: +38 (056) 736-00-45; 373-08-32

E-mail: ipt.nmu@gmail.com


© 2006-2021 Інформація про сайт