Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії НТУ Дніпровська політехніка

Колісник Лариса Олексіївна

Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії НТУ "Дніпровська політехніка".

Член Соціологічної Асоціації України

Соціолог Дніпропетровської обласної ради молодих вчених

Закінчила:

Дніпропетровський державний університет 1998 р.

Стажування за стипендіальною програмою ім. Л.Кіркланда університет університет ім. М. Кюрі-Склодовської (м.Люблін 2008-2009 рр.)

Стажування в Центрі вивчення громадської думки (CBOS), Варшава 2009 р.

Докторантура у Католицькому університеті в Любліні (Відділ Соціальних наук, Інститут соціології) - IV рік

Викладає дисципліни:

Соціологія, Соціологія права, Методи соціологічних досліджень для менеджменту та маркетингу.

Сфера наукових інтересів:

Академічна міжнародна мобільність, електоральна соціологія.

Нагороди:

стипендіат Кабінету Міністрів 2010-2011 рр., 20011-2012 рр.; почесний диплом НГУ за визначні заслуги в підготовці фахівців для України та особистий творчий внесок у розвиток і зміцнення авторитету вітчизняної науки і освіти, 2011 р.; грамота обладміністрації за сумлінну наукову працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, активну громадську діяльність, значні досягнення у науково-педагогічній діяльності та з нагоди 10-ти річчя ради молодих вчених Дніпропетровської області. 2010 р.; почесний диплом НГУ за визначні заслуги в підготовці фахівців для України та особистий творчий внесок у розвиток і зміцнення авторитету університету, 2010 р.; переможець обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» - гуманітарний напрям. 2007, 2010 рр.; грамота за перше місце у конкурсі Кращий молодий вчений НГУ – 2009 р.; подяка за сумлінну плідну працю і особистий вагомий внесок у розвиток та зміцнення університету, 2009 р.; подяка за визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий творчий внесок у розвиток і зміцнення авторитету університету, 2009, 2012 рр.; подяка голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації за особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята – Дня науки, 2008 р.; диплом за сумлінну працю в області науки, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти та науки з нагоди Дня науки та за перемогу у конкурсі «Кращий молодий вчений 2007».

Основні праці/публікації:

 1. Становлення і розвиток малого бізнесу в регіоні. / За заг. редакцією академіка АЕНУ Н.І. Редіної. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2008. – 508 с.
 2. Проблеми формування взаємодії українських вузів з роботодавцями та роль соціологічного моніторингу у розвитку цього процесу. Наукові студії Львівського соціологічного форуму „Багатовимірні простори сучасних соціальних змін”. Збірник наукових праць. – Львів, 2008.
 3. Дніпропетровська «Школа молодих вчених – лідерів у науці». Кадри селу. Газета Дніпропетровського аграрного університету. 2008, 19 лютого. (у співавторстві)
 4. Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-2009 рр.): монографія. / За ред. проф. Г.К. Швидько. – Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, «Ліра» 2009. – 504 с.
 5. Соціологія політики: Енцикл. Словник. / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак,О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2009.
 6. Проблема взаємодії українських вузів та роботодавців (до постановки проблеми). Dni Nauki Europejskiego Kolegiumu Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009 r.
 7. Особливості використання тренінгових практик як продукту консалтингових послуг (до постановки проблеми). Соціально-гуманітарна освіта і наука в сучасному українському суспільстві: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали регіональної науково-практичної конференції 22 травня 2009 р., Дніпропетровськ. – С.101-105. (у співавторстві)
 8. Входження України до міжнародного освітнього простору. VI Міжнародна конференція «Розвиток демократії та демократична освіта», 21-23 травня 2009 р., Київ. (у співавторстві).
 9. Україна на шляху входження до європейського освітнього і наукового простору: деякі проблеми розширення мобільності студентів і викладачів. Регіональна наукова конференція «Соціально-гуманітарна освіта і наука в українському суспільстві: проблеми та перспективи розвитку», 2009 р., Дніпропетровськ. \\ Гуманітарний журнал, № 3-4.
 10. Докторант, як він є. Дзеркало тижня, № 20, 12-19 червня, 2009 р.
 11. Проблеми та перспективи географічного розширення українського освітнього простору. ІІІ Міжнародний соціологічний форум (Львів). 2009.
 12. Po co Ukraińcom zagraniczne stypendia naukowe. Wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych wśród doktorantów ukraińskich studiujących w Polsce. BIULETYN Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, №9, 2009 р. С.12-15
 13. Європейські інтеграційні процеси в сфері освіти. Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009 р. С.311-314.
 14. W sprawie kryteriów rękingu działalności naukowej i pedagogicznej wykładowców. Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Chełmskie Towarzystwo Naukowe. 2010.
 15. До питання про критерії рейтингового оцінювання науково-педагогічної діяльності викладачів. Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 45. – Запоріжжя. 2010.
 16. Специфика украинской полиэтничности в условиях демократического общества (на примере Юго-Восточного региона). Міжнародна конференція «Розбудова демократичного суспільства після Нюрнберзького трибуналу», 22-23 жовтня 2010 р. Одеса.
 17. Деякі аспекти євроінтеграційних процесів в українській освіті. І Міжнародна Інтернет конференція. – Д.: ТОВ «Інновація», 2010. (у співавторстві).
 18. Определение качественных критериев рейтингового оценивания научно-педагогической деятельности преподавателей вузов. Вопросы качества образования в Беларуси, России, Украине: сб. науч. cтатей / сост. и ред. М.И. Вишневский. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулeшова», 2010. (у співавторстві).
 19. Zmiana roli agentów procesu kształcenia jako odpowiedź na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Кonferencja. Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin, 18-19 Listopada 2010 r. Polska.
 20. Вивчення факторів, що впливають на мотивацію наукової діяльності вчених у ВНЗ та НДІ Дніпропетровської області. Інформаційний збірник. Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізунвПрес», 2011. (у співавторстві).
 21. Ціннісні орієнтації студентської молоді: тенденції змін. Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали 13 Міжнародної науково-практичної конференції. Житомир 2011. Ч. 1. (у співавторстві).
 22. Специфика студенческого предпринимательского потенциала, как основа инновационного развития Украины. II Байкальский молодежный форум «Молодая семья – стратегический ресурс России» 14-17 июня 2011 г., г. Улан-Удэ (республика Бурятия). (у співавторстві).
 23. Оцінка діяльності науково-педагогічних кадрів, кафедр та факультетів як елемент внутрішньовузівської системи управління якістю освіти. Науково-практична конференція «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України» 12-13 травня 2011 р. Дніпропетровськ.
 24. Состояние и тенденции академической мобильности студентов в мире, Украине и Беларуси (сравнительный анализ). Х Международная научно-методическая конференция «Высшая школа: проблемы и перспективы». 10 ноября 2011 г. Минск. (у співавторстві).
 25. Стан і тенденції академічної мобільності студентів: світовий та український контекст. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Випуск 17. – Х.:ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2011. – 468-472.
 26. Проблеми функціонування міжнародної академічної мобільності в українських реаліях. Одеські читання з соціальних наук – 2011.
 27. Соціокультурна та політична інтеграція: локальний, регіональний і глобальний виміри. 7-8 жовтня 2011 року, м. Одеса. ОНУ імені І.І. Мечникова, Інститут наук. (у співавторстві).
 28. Международная академическая мобильность студентов // Образовательный нучно-произвожственный портал Рудана. Обращение. 14.11.2012.
 29. Колісник Л. О., Мосьондз М. В. Ефективність природоохоронної діяльності на гірничих підприємствах: соціологічний аспект аналізу. «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». Матер. III всеукр, наук. конфер. з міжнар.участю. (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч.5. – С.169-171.

Навчально-методичні посібники:

 1. Соціологія. Навчальний посібник. Дніпропетровськ, НГУ. – 2008. – 112 с. (у співавторстві).
 2. Соціологія. Посібник для самостійної роботи. Дніпропетровськ.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 112 с. (у співавторстві).
 3. Методичні вказівки з дисципліни «Соціологія» для студентів всіх спеціальностей. Дніпропетровськ, НГУ. – 2009 - 38 с. (у співавторстві).
 4. Методичні вказівки з «Соціології» для студентів заочної форми навчання. Дніпропетровськ, НГУ. – 2009. – 36 с. (у співавторстві).
 5. Соціологія права. Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.030402 Право / Л.О. Колісник, М.В.Мосьондз. – Д.: НГУ, 2012. – 36 с.

Участь у конференціях:

 • 22-23 жовтня 2010, м. Одеса, Одеська національна юридична академія. Міжнародна конференція «Розбудова демократичного суспільства після Нюрнберзького трибуналу».
 • 18-19 листопада 2010, м. Люблін, Люблінський католицький університет ім. Іоана Павла ІІ. Міжнародна наукова конференція «Співвідношення спеціалізованного знання та соціальної практики».
 • 18 березень 2011, м. Житомир, Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ «Університет «Україна». Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи».
 • 22 квітня 2011, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара. Міжрегіональний круглий стіл «Місто і його мешканці в контексті сучасних соціальних реалій».
 • 9-10 травня 2011, м. Холм, Польща, Вища школа бізнесу. ІІ Международная научная конференция «Современные стратегии образования».
 • 12-13 травня 2011, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Науково-практична конференція «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України».
 • 14-17 червня 2011, г. Улан-Удэ (республика Бурятия). II Байкальский молодежный форум Молодая семья – стратегический ресурс России.
 • 7-8 жовтня 2011, м. Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова, Інститут соціальних наук. Одеські читання з соціальних наук-2011 «Соціокультурна та політична інтеграція: локальний, регіональний і глобальний виміри».
 • 7-8 жовтня 2011, м. Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова, Інститут соціальних наук. V Міжнародна наукова конференція, Одеські читання з соціальних наук-2011 «Соціокультурна та політична інтеграція: локальний, регіональний і глобальний виміри».
 • 3-4 листопада 2011, м. Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. ХVІ Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання».
 • 10 листопада 2011, м. Мінськ, Державний заклад освіти «Республіканський інститут вищої школи». Х Міжнародна науково-методична конференція «Вища школа: проблеми та перспективи».
 • 10 квітня 2012, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут гуманітарних проблем Національного гірничого університету. Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особистості».
 • 9-10 травня 2012, Polska, Chełm, Wyższa shkoła Bankowa. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne «Szkoła między tradycją a nowoczesnością».
 • 15-16 листопада 2012, м. Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Щорічна міжнародно-наукова конференція соціологів України (17років). Засідання Соціологічної асоціації України.

Контакти: пр. Д.Яворницького, 19, корп. 1, кімн. 63

Телефон: +38 (056) 736-00-45; 373-08-32

E-mail: ipt.nmu@gmail.com


© 2006-2021 Інформація про сайт