Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії НТУ Дніпровська політехніка

Кочергін Ігор Олександрович

Доктор історичних наук, професор кафедри історії та політичної теорії НТУ "Дніпровська політехніка".

Организатор роботи студентського історико-краєзнавчого клубу «Грані». Голова правління Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Член редколегії щорічників «Історія і культура Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки» (фахове видання); «Січеславський альманах», історико-культурологічного альманаху «Фронтири міста»

Голова редколегії альманаху «Січеславщина. Краєзнавчий альманах» (Дніпропетровська обласна університетська наукова бібліотека).

Закінчив:

Дніпропетровський державний університет у 1999 р.

Викладає дисципліни:

Історія України, Краєзнавство.

Сфера наукових інтересів:

Історія, краєзнавство, генеалогія.

Нагороди:

Подяки Ректора НГУ, Подяка за визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий творчий внесок у розвиток і зміцнення авторитету університету, Почесна грамота Національної академії наук України (2009), Подяка Прем'єр-міністра України (2016).

Основні праці/публікації:

Монографії:

 1. В часи кардинальних змін: Гірничий інститут у міжвоєнний період (1918-1941 рр.) / І.О. Кочергін // Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-2009 рр.). – Д.: Ліра, 2009. – С.121-168. (монографія у співавторстві).
 2. Кочергін І.О. Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний вимір): Монографія / І.О. Кочергін. – Д.: Герда, 2011. – 216 с. – (Серія «DNIPROVIANA»)
 3. Кочергин И.А. История формирования и функционирования российских региональных органов управления: коллективная научная монография; [под ред. К.В.Купченко]. Новосибирск: Изд. «СибАк», 2013. – 180 с. (у співавторстві)
 4. Кочергін І.О. Олександр Поль: мрії, справи, спадщина. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія, 2002. – 222 с.

Наукові статті:

 1. Невідомий Д.І.Яворницький / І.О. Кочергін // Січеславський альманах. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. Випуск 3. – С.121-131.
 2. Презентація академічного дослідження з історії українського козацтва у Національному гірничому університеті / І.О. Кочергін // Січеславський альманах. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. Випуск 3. – С.157-158.
 3. Період Другої світової війни і повоєнний час у згадках мешканців сіл Волинського Полісся / І.О. Кочергін // Усна історія в науковому дослідженні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. Запоріжжя, 23-24 травня 2008. – Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – С.133-137.
 4. Козацькі поселення XVI-XVIII століть на території Дніпропетровська. Рецензія на книгу: Репан О.А, Старостін В.С., Харлан О.В. Палімпсест. Коріння міста: поселення XVI-XVIII століть в історії Дніпроптеровська. – К.: Українські пропілеї, 2008. – 266 с. / І.О. Кочергін // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – Вип.5. – С.176-179. (фахова)
 5. Дворянство в історії Верхньодніпровщини. Рецензія на книгу: Семенча Г. Якби каміння вміло говорити… Верхньодніпровщина: гіпотези, пошуки, знахідки. – Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2008. – 352 с. / І.О. Кочергін // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – Вип.5. – С.182-184. (фахова)
 6. Збирач старожитностей з Котівки Григорій Петрович Алексєєв / І.О. Кочергін // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат області на 2009 рік: Бібліографічний покажчик / Упорядник І.С.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2008. – С.90-94.
 7. Барон за походженням, педагог за покликанням Микола Олександрович Корф / І.О. Кочергін // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат області на 2009 рік: Бібліографічний покажчик / Упорядник І.С.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2008. – С.128-134.
 8. Патріот двох батьківщин Михайло Володимирович Родзянко (1859-1924) / І.О. Кочергін // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат області на 2009 рік: Бібліографічний покажчик / Упорядник І.С.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2008. – С.253-257.
 9. 1933 – біль, який не минає / І.О. Кочергін // «І поліг наш народ, наче скошене жито...». Голодомор 1932-33 років на Дніпропетровщині. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – С.23-36.
 10. Історична пам’ять як складова національної ідеї / І.О. Кочергін // Гілея (науковий збірник): збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип.15. – С.267-272. Помітна подія. Рецензія на книгу: М.П.Чабан Птахи з гнізда Придніпров’я. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2005. – 480 с. / І.О. Кочергін // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-ХІХ століття. – Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – С.296-298.
 11. Екатеринославские дворяне-помещики в период проведения крестьянской реформы 1861 г. (на примере поместий Петра и Александра Полей) / І.О. Кочергін // Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика, культура. Сборник научных трудов V Международной научной конференции г.Белгород, 23-24 января 2009 г. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. – С.58-61.
 12. Михайло Мартинович Алексеєнко. Життя на благо рідного міста // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / І.О. Кочергін / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.Сковороди. – Харків: Планет-Прінт, 2009. – Вип.34. – С.4-6.
 13. Кому служив українець М.В.Родзянко? / І.О. Кочергін // Література та культура Полісся. Регіональна історія та культура в сучасних дослідженнях / Відповідальний редактор і упорядник Г.В.Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – Вип.48. – С.88-93.
 14. Нащадки козацької старшини в середовищі катеринославського дворянства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / І.О. Кочергін // Січеславський альманах. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. Випуск 4. – С.123-132.
 15. Громадське життя у Дніпропетровському гірничому інституті у 1920-30-х роках / І.О. Кочергін // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: НГУ, 2009. – Вип.6. – С.28-38.
 16. Катеринославські дворяни в культурно-просвітницькому процесі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / І.О. Кочергін // Краєзнавство. – 2009. – №1-2. – С.210-216
 17. Взаємини катеринославських дворян і євреїв в пореформений період (друга половина ХІХ ст.) / І.О. Кочергін // Література та культура Полісся. Проблеми філології, історії та культури ХІХ-ХХ ст. в сучасному науковому контексті. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – Вип.56. – С.184-192.
 18. Святкування сторіччя міста Катеринослава як елемент формування імперської урбаністичної традиції / І.О. Кочергін // Наукові записки. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, 2009. – Т.18. – С.231-238.
 19. Наукові краєзнавчі видання Дніпропетровщини / І.О. Кочергін // Краєзнавство. – 2009. – №3-4. – С.312-314.
 20. Краєзнавчий рух Дніпропетровщини на сучасному етапі / І.О. Кочергін // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: Збірник наукових праць / Редколегія: С.І.Світленко (відп. ред) та інші. – Д.: Вид-во ДНУ, 2009. – Вип.7. – С.267-274.
 21. Людина справи на чолі земської управи / І.О. Кочергін // Гуманітарний журнал. – 2009. – №1-2. – С.58-66.
 22. Роль дворянства у запровадженні положень судової реформи 1864 р. на Катеринославщині / І.О. Кочергін // Гуманітарний журнал. – 2009. – №3-4. – С.33-40.
 23. Катеринославська губернська земська управа в особах. Біобібліографічне видання. – Д.: ДОУНБ, 2010. – 132 с.
 24. Казацкие корни Екатеринославского дворянства / І.О. Кочергін // Кубань-Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия / Сост. А.М.Авраменко. – Краснодар-Киев: Эдви, 2010. – Вып.4. – С.188-199.
 25. Дворянство Катеринославської губернії під час запровадження інституту земських начальників / І.О. Кочергін // Гуманітарний журнал. – 2010. – №1-2. – С.36-43.
 26. Потомственні дворяни Олександрівського повіту Катеринославської губернії напередодні Селянської реформи 1861 р. / І.О. Кочергін // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: НГУ, 2010. – Вип.7. – С.69-97.
 27. Історія Бердянського державного педагогічного університету в документах. Рецензія на книги: Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. В 3-х томах. – К., 2006, т.1.; 2007, т.2; 2008, т.3. / І.О. Кочергін // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: НГУ, 2010. – Вип.7. – С.225-230.
 28. Він був людиною справи (Абаза Іван Костянтинович) / І.О. Кочергін // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2011 р. – І півріччя: Бібліографічне видання. У 2-х частинах / Упоряд. І.С.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2010. – Ч.І. – С.129-137.
 29. Референдум на Дніпропетровщині / І.О. Кочергін // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2011 р. – ІІ півріччя: Бібліографічне видання. У 2-х частинах / Упоряд. І.С.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2010. – Ч.ІІ. – С.138.
 30. Козацький рід Коростовцевих / І.О. Кочергін // Січеславський альманах. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. Випуск 5. – С.75-92.
 31. «Личность сомнительной благонадежности». З раннього періоду життя і діяльності А.С.Синявського / І.О. Кочергін // Січеславщина: краєзнавчий альманах / Упоряд. І.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2010. – Вип. 5. – С.88-94.
 32. Петро Янченко – адміністратор провінційного земства доби ліберальних реформ Олександра ІІ / І.О. Кочергін // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: збірник наукових праць / редкол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – Вип.8. – С.201-213.
 33. Капіталістичні дворянські господарства Катеринославської губернії пореформеного періоду. / І.О. Кочергін // Гуманітарний журнал. – 2010. – №3-4. – С.16-29.
 34. В епіцентрі громадського служіння. Гесберг Костянтин Дмитрович / І.О. Кочергін // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. пр.] / ред. кол.: С.І.Світленко (відп. ред.) [та ін.]. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – Вип.8. – С.340-355.
 35. Образ маршалка повітового дворянства доби реформ Олександра ІІ (на прикладі життя і діяльності А.П. Письменного) / І.О. Кочергін // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Наук. щорічник. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Вип. 8. – С. 46-65.
 36. Козацький рід Авксентьєвих / І.О. Кочергін // Січеславський альманах: зб. наук. праць з історії укр. козацтва. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Вип. 6. – С. 110-118.
 37. До питання про єдність дворянської верстви (На прикладі Катеринославського дворянства) / І.О. Кочергін // Гуманітарний журнал. – 2011. – №1-2. – С.18-30.
 38. «Туристичне краєзнавство» у вищому навчальному закладі технічного профілю / І.О. Кочергін // ХІІ Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи», присвячена 200-річчю від дня народження українських просвітителів І.Вагилевича та М.Шашкевича (6-7 жовтня 2011 р.). Збірник матеріалів. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2011. – С.149-155.
 39. Нові факти до біографії Олександра Поля / І.О. Кочергін // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2012 р. [Текст]: Бібліограф. Видання. У 2-х ч. Ч.2. ІІ півріччя / Упоряд. І.С.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2011. – С.37-40.
 40. Кащенко Василь Васильович: садівник, лісівник, громадський діяч / І.О. Кочергін // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2012 р. [Текст]: Бібліограф. Видання. У 2-х ч. Ч.2. ІІ півріччя / Упоряд. І.С.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2011. – С.184-186.
 41. Розвиток підприємництва у запорозьких слободах за часів Нової Січі: перспективи дослідження / Сухомлин О.Д., І.О. Кочергін // Гуманітарний журнал. – 2011. – №3-4. – С.226-230. (у співавторстві)
 42. Козацький рід Потоцьких / І.О.Кочергін / І.О. Кочергін // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наукових праць. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – Вип.20. – Ч.І. – С.423-430.
 43. Дворянський рід Лаппо-Данилевських в історії Катеринослава / І.О. Кочергін / І.О. Кочергін // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: збірник наукових праць / редкол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – Вип.9. – С.57-72.
 44. Козацький рід Бурхановських в історії Південної України / І.О. Кочергін // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, 2011. – Т.22. – С.83-89.
 45. Дворянство у земстві: привілейована група чи органічний елемент всестанової інституції / І.О. Кочергін // Гуманітарний журнал. – 2012. – №1. – С.26-31.
 46. Борзнянський дворянський рід Мізків в історії Катеринославщини / І.О. Кочергін // Ніжинська старовина. Збірник регіональної історії та пам’яткознавства. Серія «Ніжинськознавчі студії» №9. – 2012. – №13(16). – С.141-150.
 47. Краєзнавча екскурсія «Дніпропетровськ літературний» / І.О.Кочергін // Дніпропетровщина туристична. – Д.: Інновація, 2012. – С.162-168.
 48. Дворянський рід Бантишів в історії Катеринославщини / І.О.Кочергін // Гуманітарний журнал. – 2012. – №2-3. – С.15-22.
 49. Українська спільнота в Польщі у міжвоєнний, воєнний і післявоєнний періоди. Рецензія на книгу: Drozd Roman, Halczak Bogdan. Dzieje ukraińcow w Polsce w latach 1921-1989. – Warszawa, 2010. – 237 s. / Колісник Д.В., І.О. Кочергін // Гуманітарний журнал. – 2012. – №2-3. – С.224-228. (у співавторстві)
 50. До питання про взаємовідносини дворян-землевласників у складі Новомосковського повітового земства / І.О.Кочергін // Спадщина: збірник наукових статей / упоряд. Н.Л.Юзбашева. Ред.: Н.В.Киструська, Н.Л.Юзбашева, Державний архів Дніпропетровської області. – Д.: Герда, 2012. – С.134-144.
 51. Дворянство Катеринославської губернії у складі інститут мирових посередників / І.О. Кочергін // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: НГУ, 2012. – Вип.9. – С.147–172.
 52. Другі Троньківські читання / І.О. Кочергін // Краєзнавство. – 2012. – №1. – С.159.
 53. «Пером і шаблею»: Микола Герсеванов на службі Російській імперії / І.О. Кочергін // Воронцовы и русское дворянство: между Западом и Востоком: Сб. научных статей и докладов / Редактор-составитель Г.Г.Филатова. – Симферополь: Н.Оріанда. – 2012. – С.137-145.
 54. Петиційна діяльність дворян Катеринославської губернії у пореформений період / І.О. Кочергін // Література та культура Полісся. Історико-соціальні та культурні процеси України і Полісся в сучасних дослідженнях / Відп. ред. і упорядник Г.В.Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – Вип.69. – С.49-58.
 55. Розсудлива поступовість як життєве кредо. Штанський Никанор Іванович // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2013 р. [Текст]: Бібліограф. видання / Упоряд. І.С.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2012. – С.139-142.
 56. Товариш Косіор. Один з генералів Голодомору // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2013 р. [Текст]: Бібліограф. видання / Упоряд. І.С.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2012. – С.219-220.
 57. 230 років Магдалинівці // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2013 р. [Текст]: Бібліограф. видання / Упоряд. І.С.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2012. – С.248-249.
 58. Історія міського самоврядуваня Смоленщини XVIII – початку XX ст. Рецензія на книги Купченко К.В. Городская реформа в Смоленской губернии во второй половине XVIII –начала XX в.: опыт историографического исследования. Монография – Смоленск: Манжента, 2009 – 136 с; Купченко К.В., Никитина Н.В. История городского управления на Смоленщине в XVIII – первой половине XIX в. Монография. – Смоленск: Маджента, 2011. – 244 с. // Гуманітарний журнал. – 2012. – №4. – С.153-155.
 59. Селянська родина Цекот з Волинського Полісся // Витоки. Альманах Дніпропетровського генеалогічного товариства / Упоряд. І.Голуб, І.Кочергін, Т.Недосєкіна (гол.ред.). – Д.: ДОУНБ, 2012. – Вип.1. – С.41-51.
 60. Дворянство пореформеної доби: особливості трансформації (на прикладі Катеринославської губернії // Український історичний журнал. – 2012. – №6. – С.74-84.
 61. Дворяни і навчальні заклади Катеринославської губернії у другій половині XIX ст.. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць / ред. кн. С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – Вип.10. – С.38-55.
 62. Кочергін І.О. Фотолітопис Кривого Рогу. Рецензія на книгу: Рукавицин И.А. Кривой Рог в открытках, документах, фотографиях. – К.: Книга-плюс, 2012. – 128 с.; ил. // Краєзнавство. – 2012. – №4. – С.196-197.
 63. Кочергін І.О. Про почесне громадянство В.Д.Дуніна-Борковського // Січеславщина. Краєзнавчий альманах. Вип.6. / Упоряд. І.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2012. – С.59-68.
 64. Кочергін І.О. Патріот міста та рідної землі Анатолій Кузьмович Фоменко (24.11.1925-23.11.2011) // Січеславщина. Краєзнавчий альманах. Вип.6. / Упоряд. І.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2012. – С.166-169.
 65. Кочергин И.А. Дворянство и учебные заведения Екатеринославщины в период модернизации российского общества второй половины XIX в. // Образование, культура, просветительство как фактор развития регионов: Материалы международной научно-практической конференции. 6-7 ноября 2012 г. – Смоленск: Свиток, 2012. – С.21-26.
 66. Кочергін І.О. Дворяни і міста Катеринославщини у вирі модернізації / І.О.Кочергін // Фронтири міста. –2013. – №2. – С.92-102.
 67. Кочергін И.А. Городское самоуправление Смоленщины XVIII – начала XX в. под воздействием реформ / И.А.Кочергин // Фронтири міста. –2013. – №2. – С.320-324.
 68. Кочергін І.О.Інститут гуманітарних проблем – осередок краєзнавчого руху на Придніпров'ї. – Краєзнавство: науковий журнал. – 2013. – Ч. 2 (83). – с.15-19
 69. І.О.Кочергін Каменський громадський діяч доби модернізації. Каменський Петро Валерійович / І.О.Кочергін // Гуманітарний журнал– Д.: НГУ, 2013.– №1-2
 70. КОЧЕРГІН І.О. ЗАХОДИ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО ДВОРЯНСТВА ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ. // Гуманітарний журнал– Д.: НГУ, 2014.– №1-2
 71. Кочергін І.О. Нотатки до біографії вченого-лісознавця А.В. Новака // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. / редкол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2012/2013. – Вип.11. – С.79–85.
 72. Кочергін І.О. Козацький рід Письменних в історії Катеринославщини / І.О.Кочергін // Січеславський альманах. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – Вип.7. – С.151–156.
 73. Кочергин И.А. Дворянский род Лаппо-Данилевских: екатеринославская ветвь // Генеалогический вестник. – 2014. – Вып.49. – С.66–79.
 74. Кочергін І.О. Швидько Ганна Кирилівна: історик, краєзнавець, педагог // Краєзнавство. –2014. – №1. – С.69–75.
 75. Кочергин И.А. Человек «дворянского века»: Николай Герсеванов на службе Российской империи // Слава и забвение: Парадоксы биографики: Сборник научных статей / Отв. ред. Л.П. Репина. – СПб.: Алетейя, 2014. (Человек второго плана в истории). – С.489–503.
 76. Кочергін І.О. Польський шляхетський рід Шеміотів: досвід реконструкції родоводу // Україна та Польща крізь призму століть: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Поляки на Чернігово-Сіверщині «свої/чужі»», приуроченої до 350-ї річниці східного походу Яна ІІ Казимира (21 лютого 2014 р., м. Ніжин) / Упорядник Є.М. Луняк; Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2014. – С.178–195.
 77. Кочергін І.О. Дворяни-землевласники Катеринославського повіту (друга половина ХІХ ст.) // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: наук. щорічник. – Д.: НГУ, видавець Олег Філюк, 2015. – Вип.11. – С.148–186.
 78. Кочергін І.О. Дворянський рід Товбичів у суспільно-політичних процесах Наддніпрянської України модерної доби / І.О. Кочергін // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць / ред. кол.: С.І.Світленко (відп. ред) та ін. – Д.: Ліра, 2015. – Вип.13. – С.203–217.

Навчально-методичні посібники:

 1. Чекушина Ю.М., Василенко В.О., Ватченко Л.Г. та ін. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів І курсу з навчальної дисципліни «Історія України»: Методична розробка. – Д.: НГУ, 2008. – 22 с. (у співаторстві).
 2. Тести для контролю знань з навчальної дисципліни «Історія України» (з давньої історії України до кінця XVIII століття) студентів І курсу денної форми навчання. − Д.: НГУ, 2010. − 15 с. (у співавторстві).
 3. Варіанти контрольних робіт, плани семінарських занять та запитання до іспиту з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів I курсу ІЗДО / В.О. Василенко, Л.Г. Ватченко, І.О. Кочергін, Г.Л. Первий, В.І. Федорова, Ю.М. Чекушина; кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ «НГУ» – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 12 с. (у співавторстві).
 4. Кочергін І.О. Нариси з історії гірничої справи на Придніпров’ї / І.О. Кочергін. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005. – 47 с. 5. Кочергін І.О. Україна між Сходом і Заходом / І.О. Кочергін. – Д.: Поліграфцентр Ю.М. Кучугурний, 2015. – 112 с.

Участь у конференціях:

 • 21-22 вересня 2010, Крим, Алупка, Воронцовський палац. XII Кримські міжнародні Воронцовські читання «Воронцови та руське дворянство» і X Кримські міжнародні читання «Світ садибної культури».
 • 21-22 жовтня 2010, м.Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: регіональний вимір».
 • 4-5 листопада 2010. м.Дніпропетровськ. Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара. II Всеукраїнські Яворницькі наукові читання до 155-річчя від дня народження Д.І.Яворницького.
 • 19 листопада 2010, м.Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Всеукраїнські «Троньківські читання» на пошану академіка НАН України, Героя України П.Т.Тронька.
 • 23-24 березня 2011, м. Київ, Українське товариство охорони пам'яток історії і культури. ХХ Міжнародна наукова конференція «Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні».
 • 25 березня 2011, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ "НГУ". 10-та Регіональна краєзнавча конференція «Придніпров'я давнє та недавнє».
 • 13 травня 2011, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара. VII Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя».
 • 2-3 червня 2011, м. Херсон, Херсонський державний університет, V Міжнародна конференція молодих науковців «Історична наука на початку ХХІ ст.: проблеми, минуле, сучасність, перспективи».
 • 14 червня 2011, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Міжвузівський науковий семінар присвячений 75-літтю д.і.н. Крутікова В.В. на тему: «Регіональне підприємництво в Україні».
 • 15 червня 2011, м. Запоріжжя, Хортицький музей-заповідник. Круглий стіл, присвячений початку експедиції Національної спілки краєзнавств України та Відділу регіональних досліджень інституту історії України НАНУ у зв'язку з 300-літтям заснування Олешківської Січі.
 • 29-30 вересня 2011, м. Ніжин, Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя. V Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: історичний і літературний контекст».
 • 06-07 жовтня 2011, м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. XІІ Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція.
 • 14 жовтня 2011, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет. Треті Новицькі читання.
 • 14-15 жовтня 2011, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет. Всеукраїнська наукова конференція «Запорозька Січ та українське козацтво» присвячена пам'яті А.В.Бойка.
 • 3-4 листопада 2011, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя».
 • 24 листопада 2011, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». ІІ Троньківські читання на пошану академіка НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька.
 • 23 березня 2012, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», І Всеукраїнська (ХІ регіональна) науково-краєзнавча конференція «Дослідники і дослідження природи Придніпров’я XVII-ХХІ ст.»
 • 5-6 квітня 2012, м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. VIII Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: суспільство між традицією та модернізацією».
 • 26-27 квітня 2012, м. Ростов-на-Дону, Російська федерація, Південний федеральний університет. Х Міжрегіональна наукова конференція «Людина другого плану в історії».
 • 1-2 червня 2012, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, Всеукраїнська наукова конференція «Історія Степової України ХVII - XX століття» на вшанування пам'яті професора А.В. Бойка.
 • 3-4 жовтня 2012, Крим, Алупка, Воронцовський палац, ХІІІ Крымские Международные Воронцовские научные чтения «ВОРОНЦОВЫ И РУССКОЕ ДВОРЯНСТВО: МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ» ХІ Крымские научные чтения «МИР УСАДЕБНОЙ КУЛЬТУРЫ».
 • 16 листопада 2012, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара. VIII Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя» (до 80-річчя створення Дніпропетровської області).
 • ІІ Всеукраїнська краєзнавча конференція «Побут, етнографія і фольклор Придніпров’я у минулому і сьогоденні». Національний гірничий університет. Дніпропетровськ. 28.03.2013 р.
 • Всеукраїнська наукова конференція «Історія степової України XVII-ХХ століття», на вшанування пам’яті професора А.В.Бойка. Запорізький національний університет. 31.05.2013 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Громадянські протистоянь в історії України: від непорозумінь і розбрату до національної консолідації», приуроченої до 350-ї річниці Чорної ради в Ніжині. Ніжинський державний університет. 26.06.2013 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Поляки на Чернігово-Сіверщині – «Свої»-«Чужі»», приуроченої до 350-ї річниці східного походу Яна ІІ Казиміра. Ніжинський державний університет. 21.02.2014 р.
 • ІІІ Всеукраїнська краєзнавча конференція «Придніпров’я в літературних і мистецьких пам’ятках». Національний гірничий університет. Дніпропетровськ. 28.03.2014 р.
 • Всеукраїнська наукова конференція «Українське козацтво і тюркський світ наприкінці XV – першої третини ХІХ ст.». Інститут історії України НАН України. Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області. 31.05.2014 р.
 • IV Всеукраїнська краєзнавча конференція. «Громадські та державні діячі Придніпров’я XVIII-XX ст.» Національний гірничий університет. Дніпропетровськ. 27.03.2015 р.
 • ІХ Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпорожжя». Дніпропетровський національний університет. Дніпропетровськ. 17.04.2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні», приуроченої до 350-річниці початку гетьманування Петра Дорошенка Володимира Володимировича Кривошеї та вшанування його світлої пам’яті. Музей гетьманства. Київ. 16.10.2015 р.
 • Треті Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. ДНУ. Дніпропетровськ. 5-6.11.2015 р.

Контакти: пр. Д.Яворницького, 19, корп. 1, кімн. 63

Телефон: +38 (056) 736-00-45; 373-08-32

E-mail: ipt.nmu@gmail.com


© 2006-2021 Інформація про сайт