Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU

New publications of the Department

Історія України ХVІ-ХVIII ст.: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г.К. Швидько. - Вид. 2-ге, допов. - К. : Генеза, 2014. - 336 с. : іл., карти.

У підручнику висвітлено події української історії від Люблінської унії, коли Україна стала складовою частиною Речі Посполитої, до останніх років існування гетьмансько-козацької держави. Написаний живою, доступною мовою, містить багато цікавих матеріалів про історичних осіб того часу.

У підручнику використано різноманітні ілюстрації, історичні карти, карти-схеми основних битв, подано словник термінів та історико-географічних назв українських земель, хронологічну таблицю.


Історія

Історія

Історія

Історія

Міжнародна академічна мобільність молодих учених Дніпропетровщини як прояв глобалізаційних процесів у сучасному світі: монографія / М.О. Шевчук, С.Ф. Власов, Л.О. Колісник, Р.М. Безус, М.В. Мосьондз; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т.-Д.: НГУ, 2014. – 42 с.

Подано результати соціологічного дослідження, що проводилося з метою вивчення характеру міжнародної академічної мобільності молодих учених України та Дніпропетровського регіону. Проаналізовано ініціаторів та джерела фінансування міжнародної академічної мобільності, основні мотиви молоді, яка збирається взяти участь у міжнародній академічній мобільності, міжнародних науково-освітніх програмах. З'ясовуються чинники, що сприяють або перешкоджають розвитку міжнародної академічної мобільності молодих викладачів та вчених Дніпропетровської області.

Стане у пригоді працівникам обласної адміністрації, керівникам ВНЗ регіону у прийнятті ефективних управлінських рішень щодо оптимізації різних аспектів міжнародної академічної мобільності, використання набутого міжнародного досвіду для підвищення якості освіти та науки регіону, його конкурентоспроможності.


Міжнародна

Мосьондз М. В. Практики соціальної інтеграції сучасної молоді в українському суспільстві : монографія/ М. В. Мосьондз ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 140 с.

Присвячено актуальній темі конструювання інтеграційних практик сучасної молоді. Обгрунтовано застосування поняття інтеграції для дослідження процесу включення молоді в суспільства з урахуванням соціокультурного контексту; проаналізовано теоретико-методологічні засади вивчення соціальної інтеграції в класичному соціологічному дискурсі та з позицій структурно-конструктивістського підходу; виявлено механізм і чинники конструювання інтеграційних стратегій та практик; визначено вплив соціокультурних детермінант на процес конструювання стратегій і практик української молоді; сформовано концептуальну модель дослідження соціальної інтеграції молоді; на емпіричному рівні проаналізовано особливості конструювання інтеграційних практик сучасної молоді в українських реаліях і визначено головні тенденції та чинники, що їх зумовлюють; побудовано модель конструювання інтеграційних практик сучасної молоді.

Стане у пригоді в практиці освітніх організацій, консультативних органів при реалізації соціальної підтримки, підвищення конкурентоспроможності молоді за рахунок соціального навчання та консультування. Матеріали можуть бути корисними у складанні курсів з загальної соціології, соціології молоді, особистості у вищих навчальних закладах.


Практики

 • Нові підходи до розвитку навчальних закладів в умовах модернізації вітчизняної освіти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження Є.С. Березняка : сайт Національного гірничого університету / кафедра історії та політичної теорії. – Текст. дані. – Д. : НГУ, 2014. – 327 с.

 • Политология в вопросах и ответах: учеб.-метод. пособие для студентов-иностранцев / Е.В. Егорова, Б.А. Галь, М.В. Зенкин и др. – Д.: Национальный горный университет, 2013. – 58 с.

  Материал сжато подается в виде конкретных вопросов и ответов на них. Проанализированы проблемы политики, политической власти, государства, политических партий, партийных и избирательных систем. Издание рассчитано на студентов-иностранцев.

 • Огляд
 • Зміст

 • Політологія (модульний курс): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б.О. Галь, О.В. Єгорова, М.В. Зєнкін та ін. - 3-тє вид., переробл. і допов. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 141с.

  Розглянуто найбільш важливі проблеми політичної науки, її специфіка, основні категорії та парадигма. На базі широкого використання сучасної літератури проаналізовано такі проблеми, як політична влада, політичні системи та режими, громадянське суспільство та правова держава, партійні та виборчі системи, політичні еліти та лідерство, а також особливості політичних процесів у сучасній Україні.

  Розраховано на студентів, аспірантів технічних університетів, викладачів та всіх, хто цікавиться проблемами політології.

 • Огляд
 • Вступне слово
 • Зміст

 • Недря, К.М.

  Почесний громадянин міста Катеринослава – князь М.П. Урусов. Суспільно-політичний портрет [Текст] / Кирило Недря, Павло Чорнобай. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 159 с.

  На основі широкого кола використаних архівних і опублікованих джерел та із залученням існуючої літератури показано багатогранне життя й діяльність князя Миколи Петровича Урусова – останнього предводителя дворянства Катеринославської губернії, сенатора, члена Державної ради Російської імперії та ін. Розглянуто його особистий внесок у розвиток Катеринославщини.

  Монографія розрахована на учнів, студентів, краєзнавців і вчених, які цікавляться історією та культурою рідного краю чи досліджують її.

 • Текст монографії


 • Tell your friends:
  © 2006-2021 Інформація про сайт