Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Vitaly Vasilenko

Major works and publications:

Наукові:

1. Василенко В.О. Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в східнослов’янських історіографіях ХІХ – першої третини ХХ ст.: Монографія. – Д.: НГУ, 2006. – 659 с.

2. Василенко В.О. Східнослов’янська литуаністика: від «практичної історії» до критичних студій // Український гуманітарний огляд. – Вип.12. – К.: Критика, 2006. – С.9-36.

3. Василенко В.О. Проблема впливу Кревської угоди на еволюцію литовсько-руських взаємин в східнослов’янських історіографіях ХІХ-ХХ ст. // Проблеми політичної історії України: Зб. наук. праць. – Вип.3. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – С.17-30 (фахове видання).

4. Василенко В.О. Історія литовсько-рязанських та литовсько-нижнєгородських взаємин у східнослов’янських історіографіях ХІХ-ХХ ст. // Література та культура Полісся. – Вип. 56. Проблеми філології, історії та культури ХІХ-ХХ ст. в сучасному науковому контексті. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – С.150-167 (фахове видання).

5. Василенко В.О. Роль руського елементу в утворенні Великого князівства Литовського (до кінця ХІІІ ст.) у східнослов’янських історіографіях ХІХ-ХХ ст. // Проблеми політичної історії України: Зб. наук. праць. – Вип.4. – Д.: Вид-во ДНУ, 2009. – С.4-13 (фахове видання).

6. Василенко В.О. «Руське питання» та внутрішньополітична боротьба у Великому князівстві Литовському часів Альґірдаса і Йоґайли (до 1385 р.) у східнослов’янських історіографіях ХІХ – першої третини ХХ ст. // Гуманітарний журнал. – 2009. – №1-2. – С.3-26 (фахове видання).

7. Василенко В.О. Завершення ліквідації «удільної» системи у Великому князівстві Литовському в східнослов’янських історіографіях ХІХ – першої третини ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія: Історія та археологія. – Вип.17 (2009. – Т.17. – №1/1). – Д.: Вид-во ДНУ, 2009. – С.186-195 (фахове видання).

8. Василенко В.О. Великокнязівська влада та «удільна» система в Литовсько-Руській державі (до кінця ХІV ст.) в східнослов’янських історіографіях ХІХ-ХХ ст. // Гуманітарний журнал. – 2010. – №1-2. – С.3-14 (фахове видання).

9. Василенко В.О. Боротьба Витаутаса з обласними князями та її результати в східнослов’янських історіографіях ХІХ – початку ХХІ ст. // Гуманітарний журнал. – 2010. – №3-4. – С.3-15 (фахове видання).

10. Василенко В.О. История ІІ Мировой: между Скиллой ревизионизма и Харибдой стереотипов, в плену актуальности // Гуманітарний журнал. – 2011. – №3-4. – С.111-131 (фахове видання).

11. Василенко В.О. Про деякі проблеми політичної історії Великого князівства Литовського у світлі сучасних історіографічних тенденцій // ІІ Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в ХІV-ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі» (Кам’янець-Подільський, 22-24 вересня 2011 р.): Тези доповідей. – К., 2011. – С.72-74.

12. Василенко В.О. Формування та еволюція Панів-ради і сейму Великого князівства Литовського в східнослов’янських історіографіях ХІХ – першої третини ХХ ст. // Гуманітарний журнал. – 2012. – №1. – С.3-16 (фахове видання).

13. Василенко В.О. Взаємини між Литовським і Тверським великими князівствами в східнослов’янських історіографіях ХІХ-ХХ ст. // Гуманітарний журнал. – 2012. – №2-3. – С.3-14 (фахове видання).

14. Василенко В.О. Етноконфесійні взаємини у Великому князівстві Литовському ХІІІ – ХVІ ст. у східнослов’янських історіографіях: міфи і реальність // Беларусь, Россия, Украина: диалог народов и культур. – Ч.1. Материалы международной научной конференции «Восточнославянский мир Великого княжества Литовского и его культурное наследие в исторической памяти народов Восточной Европы» (Гродно, 27-29 апреля 2012 г.). – Гродно: ГЦИВЕ – ГрГМИР, 2012. – С.77-85.

15. Василенко В.О. Конструктивистская теория формирования наций: интеллектуальная мода или политический проект? // Беларусь, Россия, Украина: диалог народов и культур. – Ч.2. Материалы международной научной конференции «Беларусь, Россия, Украина: диалог народов и культур. Проблема исторических и культурных взаимоотношений народов-соседей в исторической памяти восточнославянского мира» (Гродно, 2-4 июля 2012 г.). – Гродно: ГЦИВЕ – ГрГМИР, 2012. – С.327-337.

16. ВАСИЛЕНКО В.А. “ИСТОРИЧЕСКАЯ РОССИЯ” И ВЕЛИКАЯ ВОЙНА: НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ // Гуманітарний журнал– Д.: НГУ, 2014.– №1-2

2013 рік

Публікації за кордоном:

1. Василенко В.А. О некоторых проблемах высшего образования в посткоммунистическом обществе эпохи трансформации // Социально-экономическое развитие региона: опыт, проблемы, инновации. Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции (11 декабря 2012 г.). – Смоленск, 2013. – С.33-39.

Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників:

1. Навчальний посібник “Історія митної діяльності” / Авт. кол.: К.М.Колесников (керівник автор. кол.), Д.В.Архірейський, О.О.Дячок, О.В.Морозов, С.В.Шуляк, Д.О.Бочаров / За ред. В.В.Ченцова. – Д.: АМСУ, 2013.

2. Венгер Н.В. Методичний комплекс до вивчення курсу “Історія Стародавнього Сходу”. – Д.: ДНУ, 2013.

Відгуки на автореферати дисертацій:

1. Шахрайчука Ігоря Антоновича “Рух Опору на Дніпропетровщині в період Великої Вітчизняної війни 1941-1944 рр.”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

2. Романець Олени Анатоліївни “Спеціальна теорія відносності: концептуальні ідеї та їх розвиток в Україні (1900-і – 1950-і роки)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.

Навчально-методичні:

1. Чекушина Ю.М., Василенко В.О., Ватченко Л.Г. та ін. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів І курсу з навчальної дисципліни «Історія України»: Методична розробка. – Д.: НГУ, 2008. – 22 с.

2.Варіанти контрольних робіт, плани семінарських занять та запитання до іспиту з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів I курсу ІЗДО / В.О. Василенко, Л.Г. Ватченко, І.О. Кочергін, Г.Л. Первий, В.І. Федорова, Ю.М. Чекушина; кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ «НГУ» – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 12 с.


Tell your friends:
© 2006-2020 Інформація про сайт