Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Sloboda Natalia

Major works and publications

1. Слобода Н. В. Метафора як стилістична фігура поетики / Н. В. Слобода // Дослідження з лексикології і граматики української мови: [зб. наук. праць / за ред. проф. Д. Х. Баранника]. – Д.: Пороги, 2008. – Вип. 7. – С. 131–138.

2. Слобода Н. В. Метафоричний потенціал орудного відмінка (на матеріалі поезії Л. Костенко та М. Вінграновського) / Н. В. Слобода // Мовознавчий вісник: [зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; відп. ред. Г. І. Мартинова]. — Черкаси, 2008. — Вип. 6. — С. 25—30.

3. Слобода Н. В. Синтаксична і смислова структура атрибутивних метафоричних словосполучень у поезії шістдесятників / Н. В. Слобода // Лінгвістичні студії: [зб. наук. праць / укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін.]. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – Вип. 18. – С. 190–193.

4. Слобода Н. В. Засоби актуалізації мовних метафор у поезії шістдесятників / Н. В. Слобода // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство): [зб. наукових праць / за ред. академіка Л. І. Мацько]. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 2. — С. 115—120.

5. Слобода Н. В. Метафора-вірш як структуроване вираження духовних цінностей (на матеріалі поезій шістдесятників) / Н. В. Слобода // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: научный журнал. Серия «Филология. Социальные коммуникации». — Симферополь: Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, 2009. — Том 22 (61). № 1. — С. 466—470.

6. Слобода Н. В. Розширення синтаксичних можливостей метафори в поезії шістдесятників / Н. В. Слобода // Наукові праці: Науково-методичний журнал. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. — Т. 98. Вип. 85. Філологія. Мовознавство. — С. 87—90.

7. Слобода Н. В. Метафоризація однорідних членів речення у поезії шістдесятників / Н. В. Слобода // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 204–209.

8. Слобода Н. В. Синтаксис поетичної метафори [Текст]: моногр. / Н. В. Слобода. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 136 с.

9. Слобода Н. В. Синтаксис метафоричних конструкцій у поезії шістдесятників / Н. В. Слобода // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – Вип.23. – С.203–207.

10. Слобода Н. В. Відокремлення як засіб експресивізації метафор / Н. В. Слобода // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 7. – С.226–230.

11. Слобода Н. В. Модифікації валентної структури предикатів як різновид граматичної метафори / Н. В. Слобода // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 8. – С.177–181.

12. Слобода Н. В. Синтаксична реалізація ознакових метафор (на матеріалі поезії шістдесятників) / Н. В. Слобода // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Випуск 100. – С. 362–365.

13. Слобода Н. В. Контекстуальна метафоризація лінгвокультурологічних одиниць / Н. В. Слобода // V Міжнародні севастопольські кирило-мефодіївські читання: збірник наукових праць. – Севастополь: «Гит пак», 2011. – С. 408–415.

14. Слобода Н. В. Античні міфологеми у структурі поетичної метафори / Н. В. Слобода // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ФОП Андреєв К.В., 2012. – Вип. 33. – С. 99–103.

15. Слобода Н. В. Метафора як лінгвокультурологічний маркер у поетичному тексті (на матеріалі поезії Ліни Костенко «Цей ліс живий») / Н. В. Слобода // Ucrainica V. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: sborník příspěvků z mezinárodní konference VI. olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy. Olomouc 23.–25. 8. 2012. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. – С. 160–163.

16. Слобода Н. В. Трансформація лінгвокультурного значення фразеологізмів у процесі метафоризації / Н. В. Слобода // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26–28 вересня 2012 р.). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 577–579.

17. Слобода Н. В. Метафоризация славянских мифологем в поэтическом тексте / Н. В. Слобода // Язык. Общество. Проблемы межкультурной коммуникации: материалы Междунар. науч. конф. (Гродно, 20–21 марта 2012 г.). В 2 ч. Ч. 2 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Л. М. Середа (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 146–151.

18. Слобода Н. В. Лінгвокультурні одиниці як засіб творення образності в романі Олеся Гончара «Тронка» / Н. В. Слобода // Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : зб. наук. статей. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 294–299.

19. Слобода Н. В. Особливості граматичної неадаптованості англіцизмів у сучасній українській мові / Н. В. Слобода // Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах : VI Міжнародна наукова конференція (Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 22–23 квітня 2013 р.) : матеріали / укладач Т. С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2013. – С. 280–282.

Навчально-методичні посібники:

1. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів гірничого факультету [Текст] / Г. Г. Жданова, С. Є. Ігнатьєва, Н. Г. Костюк, Н. В. Слобода, І. К. Цюп’як, О. Л. Чумак. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 92 с.

© 2006-2021 Інформація про сайт