Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
fon_ua.jpg
Колісник Лариса Олексіївна

Основні праці/публікації:

2013 рік

1. Колісник Л. О., Мосьондз М. В. Ефективність природоохоронної діяльності на гірничих підприємствах: соціологічний аспект аналізу. «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». Матер. III всеукр, наук. конфер. з міжнар.участю. (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч.5. – С.169-171.

2012 рік

1. Международная академическая мобильность студентов // Образовательный нучно-произвожственный портал Рудана. Обращение. 14.11.2012.

2011 рік

1. Вивчення факторів, що впливають на мотивацію наукової діяльності вчених у ВНЗ та НДІ Дніпропетровської області. Інформаційний збірник. Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізунвПрес», 2011. (у співавторстві).

2. Ціннісні орієнтації студентської молоді: тенденції змін. Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали 13 Міжнародної науково-практичної конференції. Житомир 2011. Ч. 1. (у співавторстві).

3. Специфика студенческого предпринимательского потенциала, как основа инновационного развития Украины. II Байкальский молодежный форум «Молодая семья – стратегический ресурс России» 14-17 июня 2011 г., г. Улан-Удэ (республика Бурятия). (у співавторстві).

4. Оцінка діяльності науково-педагогічних кадрів, кафедр та факультетів як елемент внутрішньовузівської системи управління якістю освіти. Науково-практична конференція «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України» 12-13 травня 2011 р. Дніпропетровськ.

5. Состояние и тенденции академической мобильности студентов в мире, Украине и Беларуси (сравнительный анализ). Х Международная научно-методическая конференция «Высшая школа: проблемы и перспективы». 10 ноября 2011 г. Минск. (у співавторстві).

6. Стан і тенденції академічної мобільності студентів: світовий та український контекст. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Випуск 17. – Х.:ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2011. – 468-472.

7. Проблеми функціонування міжнародної академічної мобільності в українських реаліях. Одеські читання з соціальних наук – 2011.

8. Соціокультурна та політична інтеграція: локальний, регіональний і глобальний виміри. 7-8 жовтня 2011 року, м. Одеса. ОНУ імені І.І. Мечникова, Інститут наук. (у співавторстві).

2010 рік

1. W sprawie kryteriów rękingu działalności naukowej i pedagogicznej wykładowców. Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Chełmskie Towarzystwo Naukowe. 2010.

2. До питання про критерії рейтингового оцінювання науково-педагогічної діяльності викладачів. Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 45. – Запоріжжя. 2010.

3. Специфика украинской полиэтничности в условиях демократического общества (на примере Юго-Восточного региона). Міжнародна конференція «Розбудова демократичного суспільства після Нюрнберзького трибуналу», 22-23 жовтня 2010 р. Одеса.

4. Деякі аспекти євроінтеграційних процесів в українській освіті. І Міжнародна Інтернет конференція. – Д.: ТОВ «Інновація», 2010. (у співавторстві).

5. Определение качественных критериев рейтингового оценивания научно-педагогической деятельности преподавателей вузов. Вопросы качества образования в Беларуси, России, Украине: сб. науч. cтатей / сост. и ред. М.И. Вишневский. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулeшова», 2010. (у співавторстві).

6. Zmiana roli agentów procesu kształcenia jako odpowiedź na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Кonferencja. Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin, 18-19 Listopada 2010 r. Polska.

2009 рік.

1. Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-2009 рр.): монографія. / За ред. проф. Г.К. Швидько. – Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, «Ліра» 2009. – 504 с.

2. Соціологія політики: Енцикл. Словник. / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак,О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2009.

3. Проблема взаємодії українських вузів та роботодавців (до постановки проблеми). Dni Nauki Europejskiego Kolegiumu Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009 r.

4. Особливості використання тренінгових практик як продукту консалтингових послуг (до постановки проблеми). Соціально-гуманітарна освіта і наука в сучасному українському суспільстві: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали регіональної науково-практичної конференції 22 травня 2009 р., Дніпропетровськ. – С.101-105. (у співавторстві)

5. Входження України до міжнародного освітнього простору. VI Міжнародна конференція «Розвиток демократії та демократична освіта», 21-23 травня 2009 р., Київ. (у співавторстві).

6. Україна на шляху входження до європейського освітнього і наукового простору: деякі проблеми розширення мобільності студентів і викладачів. Регіональна наукова конференція «Соціально-гуманітарна освіта і наука в українському суспільстві: проблеми та перспективи розвитку», 2009 р., Дніпропетровськ. \\ Гуманітарний журнал, № 3-4.

7. Докторант, як він є. Дзеркало тижня, № 20, 12-19 червня, 2009 р.

8. Проблеми та перспективи географічного розширення українського освітнього простору. ІІІ Міжнародний соціологічний форум (Львів). 2009.

9. Po co Ukraińcom zagraniczne stypendia naukowe. Wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych wśród doktorantów ukraińskich studiujących w Polsce. BIULETYN Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, №9, 2009 р. С.12-15

10. Європейські інтеграційні процеси в сфері освіти. Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009 р. С.311-314.

2008 рік.

1. Становлення і розвиток малого бізнесу в регіоні. / За заг. редакцією академіка АЕНУ Н.І. Редіної. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2008. – 508 с.

2. Проблеми формування взаємодії українських вузів з роботодавцями та роль соціологічного моніторингу у розвитку цього процесу. Наукові студії Львівського соціологічного форуму „Багатовимірні простори сучасних соціальних змін”. Збірник наукових праць. – Львів, 2008.

3. Дніпропетровська «Школа молодих вчених – лідерів у науці». Кадри селу. Газета Дніпропетровського аграрного університету. 2008, 19 лютого. (у співавторстві)

Методичні посібники

2012 рік

1. Соціологія права. Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.030402 Право / Л.О. Колісник, М.В.Мосьондз. – Д.: НГУ, 2012. – 36 с.

2009 рік

1. Соціологія. Посібник для самостійної роботи. Дніпропетровськ.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 112 с. (у співавторстві).

2. Методичні вказівки з дисципліни «Соціологія» для студентів всіх спеціальностей. Дніпропетровськ, НГУ. – 2009 - 38 с. (у співавторстві).

3. Методичні вказівки з «Соціології» для студентів заочної форми навчання. Дніпропетровськ, НГУ. – 2009. – 36 с. (у співавторстві).

2008 рік

1. Соціологія. Навчальний посібник. Дніпропетровськ, НГУ. – 2008. – 112 с. (у співавторстві).

© 2006-2021 Інформація про сайт