Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Kolesnik Dmitry

Major works and publications

Монографії:

1. Колісник Д. В. Гетьманський рух і преса української політичної еміграції (1920-1930-ті рр.). – Д.: НГУ, 2008. – 171 с.

2. Колісник Д. В. Дніпропетровський гірничий інститут у 1950-ті – на початку 1960-х рр. // Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-2009 рр.) / За ред. проф. Г. К. Швидько. – Д.: Ліра, 2009. – С. 219-250.

3. Пушкін В. Ю., Колісник Д. В., Колісник Л. О. Національний гірничий університет на сучасному етапі (1991-2009 рр.) // Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-2009 рр.) / За ред. проф. Г. К. Швидько. – Д.: НГУ, 2009. – С. 283-332.

Статті:

1. Колісник Д. Гетьманські часописи як джерело вивчення українського монархічного руху 1920-х – початку 1930-х рр. // Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. Ч. ІV. Вісник КНЛУ. Серія «Історія, економіка, філософія» / Гол. ред. Ю. І. Терещенко. – К.: КНЛУ, 2008. – Вип. 14. – С. 114-119.

2. Колісник Д. В. Варшавський осередок українських монархістів на початку Другої світової війни (за матеріалами часопису «Гетьманець») // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Теорія. Методика. Практика. Міжвузівський збірник наукових праць. Об’єднаний випуск 2009-2010 рр. – Д.: Вид-во ДНУ, 2009. – С. 293-305.

3. Колісник Д. Моска Гаетано // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С. 468.

4. Колісник Д. Парето Вільфредо // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С. 534-535.

5. Колісник Д. Патерналізм //Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С. 546.

6. Колісник Д. В. Гетьманська періодика в Європі на початку Другої світової війни // Гуманітарний журнал. – 2011. – № 3-4. – С. 155-166.

7. Колісник Д. В. Початковий етап Другої світової війни у висвітленні гетьманського часопису «Нація в поході» (1939-1941) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. XXXІ. – С. 335-341.

8. Колісник Д. В. Події в Карпатській Україні (1939 р.) в оцінці гетьманського руху (за матеріалами часопису «Нація в поході») // Гуманітарний журнал. – 2012. – № 1. – С. 17-25.

9. Gennady Pervyi and Dima Kolisnyk. The Post-Soviet Space in the Ukraine: Imaginary stability or unrealised modernization? – Social Alternatives Vol. 31 No. 4, 2012, P.47-50

10. Колісник Д. В. Гетьманський рух і Українська Громада в Німеччині напередодні та на початку Другої світової війни / Д. В. Колісник // Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. Ч. VІ. Вісник КНЛУ. Серія “Історія, економіка, філософія”. – К.: КНЛУ, 2013. – Вип. 17. – С. 200-207.

11. Колиснык Д. В. Социокультурная деятельность Украинской Громады в Берлине накануне и в начале Второй мировой войны / Д. В. Колиснык // Социально-экономическое развитие региона: опыт, проблемы, инновации: сб. науч. ст. по материалам докл. и сообщ. III международной науч.-практ. конф. (11 декабря 2012 г.). – Смоленск: Изд-во «Остров свободы», 2013. – С. 117-122.

Тези конференцій:

1. Колісник Д. Пресова діяльність гетьманського руху в Європі на початку Другої світової війни // Наш український дім. – 2011. – № 2 (Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: історичний і літературний контекст», Ніжин, 29-30 вересня 2011 р.). – С. 81-83.

2. Колісник Д. В. Легалізація в Україні еміграційних націоналістичних організацій на початку 1990-х рр. // Трансформація суспільно-політичних процесів в Україні воєнного та післявоєнного періоду: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 жовтня 2011 р. – Мукачево, 2011. – С. 36-39.

Навчально-методичні роботи:

1. Політологія: Навчально-методичний посібник для студентів-екстернів / О. В. Єгорова, М. В. Зєнкін, Д. В. Колісник та ін. – Д.: НГУ, 2011. – 78 с.

2. Политология в вопросах и ответах: учеб.-метод. пособие для студентов-иностранцев / Е. В. Егорова, Б. А. Галь, М. В. Зенкин и др. – Д.: НГУ, 2013. – 58 с.

3. Політологія. Модульний курс для студ. вищ. навч. закл.: навч. посіб. / Б. О. Галь, О. В. Єгорова, М. В. Зєнкін та ін. – 3-тє видання переробл. і допов. – Д.: НГУ, 2013. – 141 с.

4. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів І-ІІ-курсів з навчальної дисципліни «Історія української культури» / Ю.М. Чекушина, Н.В. Ченцова, Д.В. Колісник, П.О. Чорнобай. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 23 с.

Рецензії:

1. Колісник Д., Кочергін І. Українська спільнота в Польщі у міжвоєнний, воєнний і післявоєнний періоди // Гуманітарний журнал. – 2012. – № 2-3. – С. 224-228. – Рец. на кн.: Drozd R., Halczak B. Dzieje Ukraincow w Polsce w latach 1921-1989. – Warszawa, 2010. – 237 s.

© 2006-2021 Інформація про сайт