Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Ignatievа Svetlana

Major works and publications:

Публікації у фахових виданнях:

1. Ігнатьєва С.Є. Аксіологія у контексті сучасної лінгвістики /С. Є. Ігнатьєва // Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІV (140). – С.112-117.

2. Ігнатьєва С.Є. Мовна особистість Олеся Гончара в аспекті психолінгвістичних характеристик /С.Є. Ігнатьєва //Психолінгвістика [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2010. – Вип. 6. – С.139 -145.

3. Ігнатьєва С.Є. Оцінка і її зв’язок з емоційністю, експресивністю, модальністю /С.Є. Ігнатьєва // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. /гол. Ред.. В.А.Зарва.- Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип.ХХІІІ. – Ч. ІV. – С.258-265.

4. Ігнатьєва С.Є. Концепт «місто» в мемуаристиці Олеся Гончара (аксіологічний, лінгвостилістичний, культурологічний аспекти) /С.Є. Ігнатьєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія: Філологічні науки №20 (207), Ч.ІІІ, 2010. – С.37-46.

5. Ігнатьєва С.Є. Аксіосфера як домінанта організації концептуального простору щоденникового дискурсу /С.Є.Ігнатьєва// Актуальнi проблеми iноземної фiлологiї: Лiнгвистика i лiтературознавство: мiжвуз. зб. наук. ст./ вiдп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Випуск VI. – Ч. ІІІ. – С.109–116.

6.Ігнатьєва С.Є. Лінгвокультурна парадигма концепту „море” у щоденниковій прозі Олеся Гончара /С.Є.Ігнатьєва //Актуальнi проблеми слов’янскої фiлологiї. Серiя: Лiнгвистика i лiтературознавство : мiжвуз. зб. наук. ст. / вiдп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Випуск ХХIV. – Ч.ІІ. – С. 169–175.

7. Ігнатьєва С.Є. Аксіологічне коло Аркадія Любченка /С.Є. Ігнатьєва //Лінгвістика. – Збірник наукових праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 1 (22), Ч.І, 2011. – С. 180-186.

8.Ігнатьєва С.Є. Аксіоконцепт «віра» в сакральному дискурсі (на матеріалі щоденникових записів Олеся Гончара /С.Є. Ігнатьєва //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип.537. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 59-67.

9. Ігнатьєва С.Є. Аксіологічні виміри мовної особистості Аркадія Любченка /С.Є.Ігнатьєва //Лінгвістика. – Збірник праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 2 (23), Ч.ІІ, 2011. – С.137-144.

10. Ігнатьєва С.Є. Відображення української ментальності в щоденниковому дискурсі /С.Є.Ігнатьєва //Лінгвістика. – Збірник праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 3 (24), Ч.ІІ, 2011. – С. 143-151

11.Ігнатьєва С.Є. Авторське мікрополе на позначення процесів зору в щоденниковому дискурсі /С.Є. Ігнатьєва //Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2011. – Випуск 100. –С. 61-64.

12.Ігнатьєва С.Є. Лексико-семантична репрезентація моделі «пам’ять» в українському щоденниковому дискурсі /С.Є. Ігнатьєва //Філологічні студії – Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету Збірник наукових праць . Випуск 6, 2011. – С. 208-221.

13.Ігнатьєва С.Є. Особливості кольорової картини світу в українському щоденниковому дискурсі (аксіологічний аспект) /С.Є. Ігнатьєва // Психолінгвістика [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2012 . – Вип. 9. – С.184 -192.

14. Ігнатьєва С.Є. Оцінні стратегії у молитовному дискурсі (на матеріалі щоденникових записів Олеся Гончара) /С.Є.Ігнатьєва //Рідний край Альманах Полтавського національного педагогічного університету, № 2 (25) 2011. – С. 99-104

15. Ігнатьєва С.Є. Концептуальне поле часу в українському щоденниковому дискурсі /С.Є.Ігнатьєва// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2012. Випуск 56. Частина 2.– С. 39-49.

16. Ігнатьєва С.Є. Аксіологічні опозиції у щоденниковому дискурсі /С. Є. Ігнатьєва // Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип.14. – Т. І (147). – С.69-75.

17. Ігнатьєва С.Є. Оцінність у щоденниковому дискурсі. Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць. Філологічні науки та соціальні комунікації. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2011. – С. 124- 130.

18. Ігнатьєва С.Є. Аксіологічна модель „чорний-білий” в українському щоденниковому.дискурсі. Наукові записки. Серія „Філологічна” – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія ”. – Вип.. 24. – 2012. С. 100-103.

19. Ігнатьєва С.Є. Функціональні окреслення сенсорної лексики у щоденниковому дискурсі. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – С. 207 – 211.

20. Психологічна й естетична функції щоденникового дискурсу /С.Є. Ігнатьєва //Психолінгвістика [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2012 . – Вип. 10. – С.

21. Концептуальна модель часу: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі „Щоденників” Олеся Гончара) /С.Є. Ігнатьєва // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – Випуск 104 (2). – С. 123-127.

22 Ігнатьєва С.Є. Функціонально-комунікативний простір в українському щоденниковому дискурсі. Філологічні студії. – Науковий вісник Криворізького національного університету. – Випуск 7, 2012.- С. 194 – 204.

23. Ігнатьєва С.Є. Інтертекстуальне поле українського щоденникового дискурсу. – Рідний край.- Альманах Полтавського державного педагогічного університету.- 2 (27), 2012. - С.87 – 92.

24. Ігнатьєва С.Є. Мовна модель наратора в сучасному щоденниковому дискурсі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька].– Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. – Вип.16. – С.224 – 228.

25.Мовленнєва агресія у сучасному щоденниковому дискурсі //Психолінгвістика [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2012. – Вип. . – С.

26. Мовна і комунікативна особистість у парадигмі українського щоденникового дискурсу // Ужгород, 2012. Вип.. – С.

27. Ігнатьєва С.Є. Дискурсивні модуси організації особистості нараора в українському щоденниковому дискурсі. „Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського”. Науковий журнал. Серія „Філологія. Соціальні комунікації”. Т. 25(64) № 4, ч.2. Сімферополь, Таврійський національний університет, 2012. – С.408 - 414.

28. Ігнатьєва С.Є. Стратегії позитивної ввічливості в українському щоденниковому дискурсі Лінгвістика. Збірник наукових праць. Луганськ: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – №2 (26), 2012. – С. 185-193.

29. Ігнатьєва С.Є. Архетип як основна формотворча модель щоденникового дискурсу. Лінгвістика. Збірник наукових праць. Луганськ: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – №3 (27), Ч.ІІ, 2012. – С. 116 -122.

30. Ігнатьєва С. Є. Оптимістичний та песимістичний типи тональності у комунікативному просторі щоденникового дискурсу //Вісник Дніпропетровського університету: науковий журнал. Том 21. № 11. Серія: Мовознавство. Випуск 19, том 2. – Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2013. – С. 77-84.

31. Ігнатьєва С.Є. Мовленнєва агресія у сучасному щоденниковому дискурсі. Психолінгвістика: [зб. праць ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. – Вип. 12. – С. 177-183.

32. Ігнатьєва С.Є. Перцептивний модус одоративності як аксіологічний знак щоденникового дискурсу „Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час”, ІV Міжнародная навук. канф. (2013; Гомель). ІV Міжнародная навуковая канферэнцыя „Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час”, 31 мая 2013г. [Тэкст]: матэрыялы/ рэдкал.: А.А.Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скаріны, 2013. – С. 179-182.

33. Ігнатьєва С.Є. Типи комунікативної тональності у щоденниковому дискурсі. Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. /МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; відп. ред. Г.І.Мартинова. – Черкаси, 2013. – Вип. 16-17. – С.241 – 250.

34. Ігнатьєва С.Є. Концептуальна модель часу: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі «Щоденників» Олеся Гончара) Наукові записки. – Випуск 104(2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – С. 123 – 127.

Інші видання:

1. Ігнатьєва С.Є. Про деякі особливості мемуарного тексту (на матеріалі «Щоденників» Олеся Гончара /С.Є. Ігнатьєва //Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: Збірник наукових статей /За ред. М.І. Степаненка, В.А. Мелешко. – Полтава: АСМІ, 2008. – С.165 – 173.

2. Ігнатьєва С.Є. Деякі аспекти мовного світу «Щоденників» Олеся Гончара» /С.Є. Ігнатьєва //Проблема автора: мистецтвознавчий, культурологічний, психологічний аспекти: Збірник наукових праць /Відп. ред. О.В.Вальчук. – Д.: Пороги, 2004. – С.25-28.

3. Ігнатьєва С.Є. Оцінний модуль у публіцистичному тексті/С.Є. Ігнатьєва // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика: збірник наукових праць. – Полтава, 2010. – С.73-75.

4. Ігнатьєва С.Є. Лінгвостилістичний аспект у вивченні оцінки /С.Є. Ігнатьєва //Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)» (15 квітня 2010 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С.26-29.

5. Ігнатьєва С.Є. Лінгвістичні основи афористики Олеся Гончара (на матеріалі «Щоденників» Олеся Гончара) /С.Є. Ігнатьєва // Жанрово-стильова палітра слова Олеся Гончара: зб. наук. праць. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – С.105-111.

6. Ігнатьєва С.Є. Афористичний світ Олеся Гончара /С.Є. Ігнатьєва // – Всеукраїнські Гончарівські читання: Матеріали Всеукраїнських читань, 16 квітня 2003. – Д.: НГУ, 2004. – С.100-107.

7. Ігнатьєва С.Є. Аксіологічні виміри сакрального дискурсу (на матеріалі щоденникових записів Олеся Гончара) /С.Є. Ігнатьєва // Всеукраїнська науково-практична конференція: «Рецепція України в контексті сучасної мови і літератури» – Дніпропетровськ: ДЗ «Національний гірничий університет» 2011. – С.81 – 90.

8. Ігнатьєва С.Є. Своєрідність афористичного тексту в мемуаристиці Олеся Гончара /С.Є. Ігнатьєва //Всеукраїнська наукова конференція «Українська література: погляд із ХХІ століття 20-21 червня 2008 року» Дніпропетровськ. – С.

9. Ігнатьєва С.Є. Виявлення авторської індивідуальності в мемуарному тексті (на матеріалі «Щоденників» Олеся Гончара) /С.Є. Ігнатьєва //Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. Випуск 22 Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2009. – С. 205 – 210.

10. Ігнатьєва С.Є. Центр культури української мови імені Олеся Гончара /С.Є. Ігнатьєва // Вища школа [Текст]: науково-практичне видання . – №2. – 2009. – С.83-86.

11. Ігнатьєва С.Є. Берегиня Любові (Валентині Данилівні Гончар присвячується) /С.Є. Ігнатьєва // Зіткана з любові [Текст]: зб. праць. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С.67-72.

12. Ігнатьєва С.Є. Велика українка (слово про Валентину Гончар) / С.Є. Ігнатьєва [Текст] //Українка в світі – пресовий орган СФУЖО; UKRAINIAN WOMAN IN THE WORLD, 2011, №2 – С. 30-34.

13. Ігнатьєва С.Є. Комунікативний простір щоденникового дискурсу: форми вираження авторської свідомості

14. Інформативність як одна із провідних категорій щоденникового дискурсу // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012р.). – Івано-Франківськ, 2012. С. 207-210.

15. Ігнатьєва С.Є. Фігура порівняння в системі орнаментальності щоденникового дискурсу Олеся Гончара //Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: зб. наук. статей. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2013. – С. 136-145.

16. Ігнатьєва С.Є. Етнолінгвістичні особливості вияву національної ментальності у щоденниковому дискурсі / Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння (да 95-годцзя з дня нараджэння прафесара Ф.М. Янкоўскага): зб. навук. арт. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка; рэдкал.: Г.Ф, Андарала, Д.В. Дзятко (адк. рэд.), Н.П. Лобань і інш. - Мінск: БДПУ, 2013. – С.69-70

17. Ігнатьєва С.Є. Системно-функційні особливості щоденникового дискурсу / Science and Education a New Dimension: Philology, 1(2), Issue: 11, Nov. 2013. – P.100-104

18. С.Ігнатьєва Видатні особистості Німеччини в комунікативному просторі щоденникового дискусу Олеся Гончара / Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв'язки: збірник наукових праць / уклад. і заг. ред. Д. Блохин. - Мюнхен, 2016. - Т. 9. – С.259-261.

Навчально-методичні посібники:

1. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів гірничого факультету [Текст] / Г. Г. Жданова, С. Є. Ігнатьєва, Н. Г. Костюк, Н. В. Слобода, І. К. Цюп’як, О. Л. Чумак. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 92 с.

2. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів геологорозвідувального факультету / Г. Г. Жданова, С. Є. Ігнатьєва, Н. Г. Костюк, Н. В. Слобода, І. К. Цюп’як, О. Л. Чумак – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 83 с.

3. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студентів Інституту економіки [Текст] / С.Ю. Жарко, Г.Г. Жданова, С.Є. Ігнатьєва та ін. – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 94 с.

© 2006-2021 Інформація про сайт