Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Gal Bogdan

Major works and publications:

1. Галь Б.О. «Не уступать ни на один шаг земли!..»: До історії розмежування малоросійських намісництв і Новоросійської губернії (1782-1783 рр.) / Б.О. Галь // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Випуск 5. – Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 2008. – С. 99-129.

2. Галь Б. Общество и государство: модели развития в постнациональной ситуации [Електронний ресурс] // ДиалогUa.

3. Галь Б.О. Чернігівська, Полтавська та Харківська губернії середини 30-х рр. ХIХ ст. (за рапортами генерал-губернатора В.В.Левашова) // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 9-10: Patria. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 177-207.

4. Галь Б. «Большой договор»: необязательное чтение [Електронний ресурс] // ДиалогUa.

5. Галь Б.О. Таємниця одного адміністратора (Рец. на: Бобкова О.М. А.Я. Фабр: Портрет администратора на фоне епохи / Под ред. и вступ. ст. А.А. Непомнящего. Симферополь, 2007, 312 с. (Библиография крымоведения; Вып. 8)) / Б.О. Галь // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Випуск 6. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – С. 236-240.

6. Галь Б. Цена газа: формула расчета + политика [Електронний ресурс]

7. Галь Б. Регионалы выбивают 80 млрд. на выборы / Б. Галь // Вісті Придніпров’я. – 27.10.2009. – С. 3.

8. Галь Б. Путин и Тимошенко шантажируют Евросоюз [Електронний ресурс] // Вісті Придніпров’я. – 3.11.2009.

9. Галь Б. «Газовая» мина при плохой правительственной игре [Електронний ресурс] // Вісті Придніпров’я. – 10.11.2009.

10. Галь Б. Парламентская перезагрузка? [Електронний ресурс] // Вісті Придніпров’я. – 17.11.2009.

11. Галь Б. Страсти по Макиавелли, или Государство в «повестке дня-2010» [Електронний ресурс] // ДиалогUa.

12. Галь Б. Газ не попал на выборы [Електронний ресурс] // Вісті Придніпров’я. – 11.02.2010.

13. Галь Б.О. Час «Підсумків імперій» (Рец. на: Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження. К.: Критика, 2009) / Б.О. Галь // Гуманітарний журнал. – 2008. – № 1-2. – С. 136-140.

14. Галь Б.О. До історії створення другої Малоросійської колегії // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2008. – Вип.3.– С. 73 – 83.

15. Галь Б.А. «Письмо из Сатурна» (1772): У истоков отечественной фантастической традиции / Б.А. Галь // Дніпропетровський історико-археографічний збірник / За ред. О.І. Журби. – Дніпропетровськ: «Ліра», 2009. – Вип. 3. На пошану професора Анатолія Григоровича Болебруха. – С. 154-160.

16. Галь Б.О. Джерела до історії сенаторських ревізій лівобережних губерній кінця ХVIII – початку ХIХ ст. / Б.О. Галь // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Теорія. Методика. Практика: [міжвуз. зб. наук. праць] / ред. кол.: А.Г.Болебрух (відп. ред..) [та ін.]. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2009. – Об’єднаний випуск 2009-2010 рр. – С. 276-283.

17. Галь Б.О. Імперська модернізація: причини провалу / Б.О. Галь // Гуманітарний журнал. – 2009. – № 3-4. – С. 20-27.

18. Энерготранспортный потенциал Украины: Аналитические комментарии. Вып. 23. Газовое искусство возможного (июль-сентябрь 2009) / Б. Галь, В. Головко, В. Ермоленко. – Днепропетровск-Киев: Центр политического анализа, 2009. – 16 с.

19. Новая власть Украины: внутренняя структура и динамика. Аналитический доклад / Б. Галь, В. Головко, В. Ермоленко, А. Ижак. – Днепропетровск: Центр политического анализа, 2010. – 24 с.

20. Галь Б. Идеологемы независимости, или Разбитый пазл [Електронний ресурс] // ДиалогUa.

21. Галь Б.О. До історії полтавського дворянського пансіону (за матеріалами ДАРФ) / Б.О. Галь // Література та культура Полісся. – Вип. 62: Організації та об’єднання ХIХ-ХХ ст. і їх діячі в регіональному та всеукраїнському контексті / [відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – С. 215-222.

22. Галь Б.О. «Жадно ловивший все, замечания достойное»: Адміністративні новації «тимчасового» малоросійського генерал-губернатора М.М. Кречетнікова (1790-1793) / Б.О. Галь // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – К.-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – Випуск 4. – С. 236-239.

23. Галь Б.О. Особливості адміністративного районування межиріччя Орілі і Сули (друга половина ХVIII – початок ХIХ ст.) / Б.О. Галь // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Випуск 8. – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – С. 10-27.

24. Галь Б.О. Концепція «адміністративна революція»: пізнавальні можливості й обмеження / Б.О. Галь // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Головний редактор В. Смолій; відповідальний редактор І. Колесник. Вип. 5. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010/2011. – С. 193-208.

25. Галь Б.О. «Модернізація ранньомодерного міста» Лівобережної України у першій половині ХIХ ст. / Б.О. Галь // Гуманітарний журнал. – 2011. – № 3-4. – С. 132-137.

26. Галь Б.О. Міста-фортеці Лівобережної України на зламі ХVIII-ХIХ ст. / Б.О. Галь // Сіверянський літопис. – 2011. – № 5. – С. 17-26.

27. Галь Б.О. Модернізація як (р)еволюція / Б.О. Галь // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали міжнародної наукової конференції Івано-Франківськ, 2-3 березня 2012 р. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – С. 91-95.

28. Галь Б.О. «Строения для самого первого времени нужные»: До історії адміністративної забудови майбутніх повітових центрів на території Ніжинського полку (1781) / Б.О. Галь // Ніжинська старовина. Збірник регіональної історії та пам’яткознавства (серія: «Ніжинознавчі студії», № 9) – 2012. – Випуск 13 (16). – С. 151-171.

29. Галь Б.О. Глухівське рекрутське депо напередодні Вітчизняної війни 1812 р. / Б.О. Галь // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – К.-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – Випуск 5. – С. 243-247.

30. Галь Б. Если Каладзе – министр энергетики, то Юрия Бойко лучше назначить министром спорта [Електронний ресурс]

31. Галь Б.О. «Имел счастие получить Книгу с картинками»: Трансформація образу книги у свідомості полтавського гімназиста 1820-х рр. // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Книга в історії і культурі: [міжвуз. зб. наук. праць] / ред.. кол.: А.Г. Болебрух (відп. ред.) [та ін.]. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – С. 255-270.

32. Галь Б.О. Ніжинські поліцейські службовці кінця ХVIII – першої половини ХIХ ст. // Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії та пам’яткознавства. (Серія “Ніжинознавчі студії”, № 10): Зб. наук. пр. / Посохов С.І. (гол. ред.), Коваленко О.Б. (заст. гол. ред.), Титова О.М. (заст. гол. ред.), Бойко О.Д., Верба І.В., Верменич Я.В. [та ін.]; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 15 (18). − К.: Центр пам’яткознавства НАН України, 2013. – С. 29-46.

33. Галь Б.О. «Прожити життя гідно» (до 75-річчя професора Віктора Юхимовича Пушкіна) // Грані. – 2013. – № 1 (93). – С. 150-151.

34. Галь Б.О. Комплектація кадрів городничих Малоросійської губернії // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – К.-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – Випуск 5. – С. 308-316.

35. Б.Галь Волшебница с улицы Гончара / 3 любов'ю до жінки Літературно-публіцистичне видання.— Дніпропетровськ:ТОВ «ЛізуновІІрес», 2013. – С.136-139.


Tell your friends:
© 2006-2021 Інформація про сайт