Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Iegorova Olena

Major works and publications:

Наукові статті:

1. Єгорова О.В. З історії студентського самоврядування в Україні / О.В. Єгорова // Гуманітарний журнал. – 2009. - №3-4. –С.58-63.

2. Єгорова О.В. До історії міжнародних освітніх зв’язків НГУ кінця ХХ – початку ХХІ ст. / О.В. Єгорова // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – Вип. №6. – С. 43-50.

3. Єгорова О.В. Наукова діяльність учених Національного гірничого університету на сторінках «Горного журнала» (60-80 рр. ХХ ст.) / О.В.Єгорова // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Вип. №7. – С. 187-201.

4. Єгорова О.В. Міжнародні фонди в Україні як ресурс реалізації стратегії навчання впродовж життя / О.В.Єгорова // Гуманітарний журнал. – 2010. - №1. – С.70-74.

5. О.В.Єгорова До історіографії проблеми впливу Болонського процесу на вищу освіту США / О.В.Єгорова // Гуманітарний журнал. – 2012. – № 4. – С. 38-44.

6. О.В.Єгорова Наукові закордонні відрядження правознавців університетів україни (остання третина хіх – початок хх ст.) / О.В.Єгорова // Гуманітарний журнал– Д.: НГУ, 2013.– №3

Опубліковані доповіді на наукових конференціях:

1. Єгорова О.В. Концепція «Люди, прибуток, планета» («3р») як складова інженерних програм у Дельфтському університеті технологій (Нідерланди) / О.В. Єгорова // Формування української технічної еліти в ході викладання суспільних наук у вищих технічних навчальних закладах України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11-12 бер. 2008 р., Дніпропетровськ, Україна / ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2008 - С. 53-59.

2. Єгорова О.В. Шляхи удосконалення вивчення іноземної мови для студентів технічного університету (на прикладі Національного гірничого університету) / О.В. Єгорова // Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих учбових закладів у контексті Болонського процесу та Рекомендації Ради Європи з вивчення, викладання та оцінювання мов: матеріали Міжнародної науково-методичної конф., 2-3 жовт. 2010 р., Одеса Україна / ОНАЗ. - Одеса, 2010 р. – С. 55-58.

3. Єгорова О.В. До проблеми пошуку додаткових джерел фінансування вищої освіти України / О.В. Єгорова // Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-методичній конференції, 18-19 листоп. 2010 р., Київ, Україна / НТУУ КПІ. – Київ, 2010. – Т.1. – С. 65.

4. Єгорова О.В. До характеристики педагогічних засобів розкриття теми „політичний режим” / Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Інноваційні методи навчання та виховання студентської молоді”, квітень 2012 р.

5. Егорова Е.В. Проекты Темпус по гармонизации образовательных структур в странах постсоветсткого пространства / Е.В Егорова // Международные отношения и интеграционные проекты на постсоветстком пространстве: материалы Международ. конф., 18-19 мая 2012 г., Днепропетровск, Украина / Д.:ТОВ «Инновация», 2012. – ч.1. – С. 36-38.

6. Єгорова О.В. З досвіду розробки освітньої методології Tuning у США / О.В. Єгорова // Приднепровские социально-гуманитарные чтения: материалы Всеукраинская научно-практическая конф., 22 сент., 2012, Бердянск, Украина – С. 42-25.

7. Егорова Е.В. Опыт и перспективы тюнинга исторической дисциплины в высшей школе США. // Материалы 5 научно-практической конференции, г.Москва, 9-10 октября 2012 г. / Конференция «Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества». М.: Изд-во «Спецкнига», 2012. С.36-40.

Навчально-методичні роботи:

1. Єгорова О.В. Юридична освіта і наука в університетах України ХІХ – початку ХХ ст. (етапи та особливості розвитку) / О.В. Єгорова: Національний гірничий університет. – Д.: вид-во НГУ. – 2008. – 96c.

2. Політологія [Текст]: навч.-метод. посібник для студ.-екстернів /О.В. Єгорова, М.В. Зєнкін, Д.В. Колісник та ін. – Д.: Національний гірничий ун-т, 2011. – 78 с.

3. Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Політологія» (модульний варіант) / Упоряд. Б.О. Галь, О.В. Єгорова, М.В. Зєнкін, Д.В. Колісник, А.В. Поух, В.Ю. Пушкін. – Д.: Національний гірничий ун-т, 2012. – 30 с.

Публіцистичні праці:

1. Єгорова О. Гетеборг-212 або Штрихи до розуміння ментальності шведів // Вісник Національного гірничого університету. – 2009. – січень-лютий (№1-2). – С. 1,3.

2. Єгорова О.Спортсмени нашої історії // Орган ректорату Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту «ДІІТ сьогодні». – 2010. - №1 (117). – С.3.

3. Єгорова О. Наставниця художниць. //Наше місто. – 2010. - січень №5. – с. 6


Tell your friends:
© 2006-2021 Інформація про сайт