Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Chornobay Pavel

Major works and publications

1. Чорнобай П.О. К.А. Скальковський і відкриття південно-гірничого управління у Катеринославі / П.О. Чорнобай // Бористен. – 2008. – № 8. – С. 7–9.

2. Чорнобай П.О. Курси для дорослих при Катеринославському відділенні Російського технічного товариства / П.О. Чорнобай // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХІV. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука. – Вінниця, 2008. – С. 310–313.

3. Чорнобай П.О. Лисичанська штейгерська школа та її внесок у розвиток середньої технічної освіти на Катеринославщині / П.О. Чорнобай // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. пр.] / Ред. кол. : С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. – Вип. 6. – С. 247–254.

4. Чорнобай П.О. Олександр Аполлонович Верховцев та його внесок у розвиток Катеринославщини (за матеріалами «Горнозаводського Листка») / П.О. Чорнобай // Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д. : Національний гірничий університет, 2008. – Вип. 5. – С. 154–164.

5. Чорнобай П.О. До історії формування традицій Національного гірничого університету / П.О. Чорнобай // Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д. : Національний гірничий університет, 2009. – Вип. 6. – С. 24–28.

6. Чорнобай П.О. Катеринославське відділення Російського технічного товариства і діяльність у ньому вчених Катеринославського вищого гірничого училища / Павло Олексійович Чорнобай. – Д. : Національний гірничий університет, 2009. – 76 с.

7. Чорнобай П.О. Вплив особистості на розбудову губернії / П.О. Чорнобай // Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д. : Національний гірничий університет, 2010. – Вип. 7. – С. 235–236.

8. Чорнобай П.О. А.Ф. Родзевич-Білевич – один із представників науково-технічної інтелігенції Катеринослава початку ХХ ст. / П.О. Чорнобай // Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д. : Національний гірничий університет, 2011. – Вип. 8. – С. 109–119.

9. Чорнобай П.О. Нездійснені проекти відкриття середніх технічних навчальних закладів на Катеринославщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами «Гірничозаводсько-го листка») / П.О. Чорнобай // Матеріали 10-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» (м. Київ, 6-8 жовтня 2011 р.) / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К., 2011. – С. 106–109.

10. Чорнобай П.О. Дискусія про доцільність розробки родовищ залізної руди на Криворіжжі наприкінці ХІХ ст. на шпальтах «Горнозаводского Листка» / П.О. Чорнобай // Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д. : Національний гірничий університет, 2012. – Вип. 9. – С. 40–44.

11. Чорнобай П.О. Бізнес-туризм на Катеринославщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття / П.О. Чорнобай // Дніпропетровщина туристична. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Дніпропетровської області, 29 березня 2012 р. – Д. : Інновація, 2012. – С. 26–29.

12. Чорнобай П.О. Діяльність громадських організацій у Катеринославі на початку ХХ ст. (на прикладі Катеринославського відділення Російського технічного товариства) / П.О. Чорнобай // Проблеми формування громадянського суспільства в Україні. Матеріали регіональної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 26 квітня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 121–127.

13. Недря К.М. Почесний громадянин міста Катеринослава – князь М.П. Урусов. Суспільно-політичний портрет [Текст] / Кирило Недря, Павло Чорнобай. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 159 с.

14. ЧОРНОБАЙ П.О. ЩОДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ У КАТЕРИНОСЛАВІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ГІРНИЧОЗАВОДСЬКОГО ЛИСТКА») // Гуманітарний журнал– Д.: НГУ, 2014.– №1-2

Навчально-методичні посібники:

1. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів І-ІІ-курсів з навчальної дисципліни «Історія української культури» / Ю.М. Чекушина, Н.В. Ченцова, Д.В. Колісник, П.О. Чорнобай. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 23 с.

© 2006-2020 Інформація про сайт